CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 1999 - 2004

_____________________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 57 (năm mươi bảy) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 25 (hai mươi lăm) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

Thành phố Quy Nhơn

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Tuy Phước

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Vân Canh

Đơn vị bầu cử số 07

01 đại biểu

Huyện An Nhơn

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Tây Sơn

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Vĩnh Thạnh

Đơn vị bầu cử số 13

01 đại biểu

Huyện Phù Cát

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Phù Mỹ

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Hoài Ân

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện An Lão

Đơn vị bầu cử số 22

01 đại biểu

Huyện Hoài Nhơn

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

Đơn vị bầu cử số 25

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu 03 đại biểu có 10 đơn vị.

Bầu 02 đại biểu có 12 đơn vị

Bầu 01 đại biểu có 03 đơn vị

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải