CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc BộTài chính

 _______________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban BanTổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính và thành lập mới các tổchức sau đây:

1.Vụ Đầu tư trực thuộc Bộ Tài chính.

2.Vụ Thanh toán vốn đầu tư trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở Trung ương.

3.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thành lập Phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính - Vật giá.

Điều 2. Chuyểngiao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của Tổng cục Đầu tư phát triển cho các tổchức sau đây:

1.Vụ Đầu tư thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chínhđầu tư trong phạm vi cả nước.

2.Vụ Thanh toán vốn đầu tư thuộc Kho bạc Nhà nước ở Trung ương và các đơn vịthuộc Kho bạc Nhà nước ở địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán, kếtoán, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựngthuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp.

3.Sở Tài chính - Vật giá giúp Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệmvụ thuộc chức năng quản lý Nhà nước về tài chính đầu tư trên địa bàn.

4.Quỹ Hỗ trợ phát triển thực hiện nhiệm vụ quản lý tín dụng đầu tư Nhà nước theoNghị định số 50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 về tổ chức và hoạt động củaQuỹ Hỗ trợ phát triển.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của các tổchức nói tại các khoản 1, 2 của Điều 1 Nghị định này; hướng dẫn nhiệm vụ, quyềnhạn của Sở Tài chính - Vật giá trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nướcvề tài chính đầu tư trên địa bàn.

Điều 4.Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ,hồ sơ tài liệu, tiền vốn, nhân sự, biên chế và tài sản của hệ thống Tổng cụcĐầu tư phát triển cho các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định tại Nghịđịnh này; bảo đảm cho Quỹ Hỗ trợ phát triển có trụ sở và phương tiện làm việc.

Điều 5.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi bỏ Nghịđịnh 187/CP ngày 10 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức bộ máy của Tổng cục Đầu tư phát triển; điểm B.5 Điều 3 của Nghị định số 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy Bộ Tài chính và những quy định tại các văn bản khác trái với Nghịđịnh này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải