CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2003

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập xã

và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

___________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Bồng để thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn Châu ổ thuộc huyện Bình Sơn, thành lập xã và đổi tên xã thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau :

1. Thành lập huyện Tây Trà trên cơ sở 33.680 ha diện tích tự nhiên và 16.750 nhân khẩu của huyện Trà Bồng.

Huyện Tây Trà có 33.680 ha diện tích tự nhiên và 16.750 nhân khẩu; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Trà Phong, Trà Quân, Trà Khê, Trà Thọ, Trà Xinh, Trà Lãnh, Trà Nham, Trà Trung, Trà Thanh.

Địa giới hành chính huyện Tây Trà : Đông giáp huyện Trà Bồng; Tây giáp tỉnh Quảng Nam; Nam giáp các huyện Sơn Tây, Sơn Hà; Bắc giáp tỉnh Quảng Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng còn lại 41.875 ha diện tích tự nhiên và 28.336 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Trà Lâm, Trà Thủy, Trà Hiệp, Trà Bùi, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Phú, Trà Bình và thị trấn Trà Xuân.

2. Điều chỉnh 52,37 ha diện tích tự nhiên và 1.041 nhân khẩu của xã Bình Trung, 20,43 ha diện tích tự nhiên và 502 nhân khẩu của xã Bình Thới về thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn quản lý.

Thị trấn Châu ổ có 235,80 ha diện tích tự nhiên và 8.732 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Châu ổ : Đông giáp xã Bình Thới; Tây giáp các xã Bình Trung, Bình Long; Nam giáp xã Bình Long; Bắc giáp xã Bình Trung.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn :

- Xã Bình Trung còn lại 1.481,63 ha diện tích tự nhiên và 9.128 nhân khẩu.

- Xã Bình Thới còn lại 550,57 ha diện tích tự nhiên và 3.943 nhân khẩu.

3. Thành lập xã An Bình thuộc huyện Lý Sơn trên cơ sở 69 ha diện tích tự nhiên và 398 nhân khẩu của xã Lý Vĩnh.

Địa giới hành chính xã An Bình : Đông; Tây; Nam; Bắc giáp biển Đông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã An Bình, xã Lý Vĩnh còn lại 419 ha diện tích tự nhiên và 11.059 nhân khẩu.

Đổi tên xã Lý Vĩnh thành xã An Vĩnh.

4. Đổi tên xã Lý Hải thuộc huyện Lý Sơn thành xã An Hải.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải