CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã

 Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và

 thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

_____________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Thành lập thị trấn Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ trên cơ sở toàn bộ 1.173,39 ha diện tích tự nhiên và 7.212 nhân khẩu xã Phước Thạnh; 1.041,05 ha diện tích tự nhiên và 12.550 nhân khẩu của xã Phước Long Thọ.

Thị trấn Đất Đỏ có 2.214,44 ha diện tích tự nhiên và 19.762 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Đất Đỏ: Đông giáp xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ; Tây giáp xã An Nhứt, huyện Long Điền; Nam giáp xã Phước Hội, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ và xã Tam Phước, huyện Long Điền; Bắc giáp xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ còn lại 3.644,40 ha diện tích tự nhiên và 1.793 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ trên cơ sở toàn bộ 1.655,58 ha diện tích tự nhiên và 20.923 nhân khẩu của xã Phước Hải.

Thị trấn Phước Hải có 1.655,58 ha diện tích tự nhiên và 20.923 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phước Hải: Đông giáp xã Lộc An, huyện Đất Đỏ; Tây giáp thị trấn Long Hải, huyện Long Điền; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp xã Long Mỹ và xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có 18.959, 33 ha diện tích tự nhiên và 64.266 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Phước Long Thọ, Phước Hội, Long Mỹ, Long Tân, Láng Dài, Lộc An và các thị trấn Đất Đỏ, Phước Hải.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng