CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn, xã của các huyện Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

­­­­­­­­­______________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn, xã của các huyện Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Giải thể thị trấn nông trườngThanh Hà thuộc huyện Kim Bôi; dân cư thuộc thị trấn nông trường Thanh Hà hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Hợp Thanh, Nam Thượng, Mỹ Hòa và Phú Thành giao về các xã đó quản lý.

Thành lập thị trấn Thanh Hà trên cơ sở 364,98 ha diện tích tự nhiên và 2.187 nhân khẩu của các đội sản xuất 2, 4, 6 và 9 của nông trường Thanh Hà (thuộc địa bàn của xã Thanh Nông).

Địa giới hành chính thị trấn Thanh Hà : Đông, Tây và Bắc giáp xã Thanh Nông; Nam giáp xã Phú Thành.

2. Thành lập xã Trung Bì thuộc huyện Kim Bôi trên cơ sở 1.394,4 ha diện tích tự nhiên và 2.380 nhân khẩu của xã Hạ Bì.

Địa giới hành chính xã Trung Bì : Đông giáp xã Lập Chiệng và xã Hợp Kim; Tây giáp xã Hạ Bì và thị trấn Bo; Nam giáp xã Kim Bình; Bắc giáp xã Hạ Bì và xã Thượng Bì.

3. Thành lập xã Thượng Bì thuộc huyện Kim Bôi trên cơ sở 1.555,57 ha diện tích tự nhiên và 2.407 nhân khẩu của xã Hạ Bì.

Địa giới hành chính của xã Thượng Bì : Đông giáp xã Lập Chiệng; Tây giáp xã Vĩnh Đồng; Nam giáp xã Hạ Bì; Bắc giáp xã Sơn Thủy.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Hạ Bì có 1.108,45 ha diện tích tự nhiên và 5.191 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tân Sơn thuộc huyện Mai Châu trên cơ sở 1.695,6 ha diện tích tự nhiên và 1.090 nhân khẩu của xã Bao La.

Địa giới hành chính xã Tân Sơn: Đông giáp xã Đồng Bảng; Tây giáp xã Pà Cò; Nam giáp xã Bao La; Bắc giáp xã Chiềng Yên (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Bao La còn lại 2.754,4 ha diện tích tự nhiên và 2.047 nhân khẩu.

5. Chuyển giao xã Đa Phúc từ huyện Lạc Sơn về huyện Yên Thủy quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Huyện Yên Thủy có 13 đơn vị xã, thị trấn với 28.425 ha diện tích tự nhiên và 57.126 nhân khẩu.

Huyện Lạc Sơn có 29 đơn vị xã, thị trấn với 55.360 ha diện tích tự nhiên và 118.896 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành; mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải