CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 150/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27 HÁNG 10 NĂM2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲCHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũngsố 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 ;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chứcngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng BộNội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳchuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủquy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trícông tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối vớicán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công táctại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ;

b) Văn phòng Chủ tịch nước; Vănphòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cáccấp; Tòa án quân sự, Viện kiểm sát quân sự các cấp;

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

d) Các cơ quan của tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp xã trở lên;

đ) Các đơn vị sự nghiệp công lậpcủa Đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội;

e) Các cơ quan, tổ chức, đơn vịthuộc lực lượng vũ trang;

g) Tổ chức chính trị xã hội - nghềnghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơnvị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước.

2. Việc luân chuyển cán bộ, côngchức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định vềluân chuyển cán bộ.”.

2. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1. “Định kỳ chuyển đổi vị trí côngtác” là việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết địnhđiều động, bố trí, phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức,viên chức có đủ thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các vị trítrong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Nghị định này.”.

3. Bổ sung Điểm e Khoản 1 Điều 4như sau:

“e. Việc thực hiện định kỳ chuyểnđổi vị trí công tác đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy địnhchung tại Nghị định này còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vịsự nghiệp công lập.”.

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

“Điều 7. Thời hạn định kỳ chuyểnđổi

Thời hạn chuyển đổi vị trí công táclà từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từngngành, lĩnh vực.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan quy định tạiĐiểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này ban hành văn bản quy định cụ thể thời hạnđịnh kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơquan.”.

5. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1. Đối với các cơ quan, tổ chức,đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, màvị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơquan, tổ chức, đơn vị đó thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đề nghịvới cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định chuyển đổi.”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).300

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng