>> Nghị định số 161/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật thanh tra

 

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

.Nghị định số 161/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật thanh tra

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 161/2007/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2007

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 48 NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2005/NĐ-CP

NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA CHÍNH PHỦ

>> Xem thêm:  Quyền hạn của Thanh tra nhà nước?

 

Căn cú Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Xét đề nghị của Tổng thanh tra,

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra như sau:

"Điều 48. Kinh phí hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước.

 

1. Kinh phí hoạt động hàng năm của các cơ quan thanh tra nhà nước do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần số tiền từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng thanh tra hướng dẫn chi tiết việc trích, lập, quản lý, sử dụng kinh phí quy định tại khoản 2 Điều này theo nguyên tắc:

a) Xác định rõ các khoản thu hồi được trích;

b) Mức trích cụ thể phải bảo đảm các khoản thu hồi hoàn trả cho ngân sách nhà nước, đồng thời hỗ trợ cho công tác thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước" .

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

   THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Tấn Dũng