CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 ________________________________________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên như sau:
1. Thành lập xã Nậm Vì thuộc huyện Mường Nhé trên cơ sở điều chỉnh 6.237,19 ha diện tích tự nhiên và 1.951 nhân khẩu của xã Mường Nhé.
Xã Nậm Vì có 6.237,19 ha diện tích tự nhiên và 1.951 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Nậm Vì: Đông giáp xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Tây giáp xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé; Nam giáp các xã: Mường Nhé, Mường Toong, huyện Mường Nhé; Bắc giáp xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.
2. Thành lập xã Na Cô Sa thuộc huyện Mường Nhé trên cơ sở điều chỉnh 12.589,4 ha diện tích tự nhiên và 2.367 nhân khẩu của xã Quảng Lâm.
Xã Na Cô Sa có 12.589,4 ha diện tích tự nhiên và 2.367 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Na Cô Sa: Đông giáp xã Pa Tần và xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé; Tây giáp xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé.
3. Thành lập xã Pá Mỳ thuộc huyện Mường Nhé trên cơ sở điều chỉnh 6.941,07 ha diện tích tự nhiên và 2.225 nhân khẩu của xã Nậm Kè.
Xã Pá Mỳ có 6.941,07 ha diện tích tự nhiên và 2.225 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Pá Mỳ: Đông giáp xã Mường Mô, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Tây giáp xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; Nam giáp xã Quảng Lâm và xã Pa Tần, huyện Mường Nhé; Bắc giáp xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.
4. Thành lập xã Sen Thượng thuộc huyện Mường Nhé trên cơ sở điều chỉnh 17.448,27 ha diện tích tự nhiên và 1.987 nhân khẩu của xã Sín Thầu.
Xã Sen Thượng có 17.448,27 ha diện tích tự nhiên và 1.987 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Sen Thượng: Đông giáp xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Tây giáp xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; Nam giáp xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé; Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.
5. Thành lập xã Leng Su Sìn thuộc huyện Mường Nhé trên cơ sở điều chỉnh 18.105,82 ha diện tích tự nhiên và 2.011 nhân khẩu của xã Chung Chải.
Xã Leng Su Sìn có 18.105,82 ha diện tích tự nhiên và 2.011 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Leng Su Sìn: Đông giáp xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và các xã: Tà Tổng, Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Tây giáp xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp xã Chung Chải, huyện Mường Nhé; Bắc giáp các xã: Sín Thầu, Sen Thượng, huyện Mường Nhé.
6. Thành lập xã Tà Lèng thuộc thành phố Điện Biên Phủ trên cơ sở điều chỉnh 1.536,29 ha diện tích tự nhiên và 2.500 nhân khẩu của phường Noong Bua.
Xã Tà Lèng có 1.536,29 ha diện tích tự nhiên và 2.500 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Tà Lèng: Đông giáp xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông và xã Mường Phăng, huyện Điện Biên; Tây giáp các phường Noong Bua, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ; Nam giáp phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông; Bắc giáp phường Him Lam và xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
- Xã Mường Nhé còn lại 21.781,95 ha diện tích tự nhiên và 4.337 nhân khẩu.
- Xã Quảng Lâm còn lại 10.737,49 ha diện tích tự nhiên và 2.137 nhân khẩu.
- Xã Nậm Kè còn lại 15.392,35 ha diện tích tự nhiên và 2.861 nhân khẩu.
- Xã Sín Thầu còn lại 16.571,64 ha diện tích tự nhiên và 2.105 nhân khẩu.
- Xã Chung Chải còn lại 20.962,90 ha diện tích tự nhiên và 2.275 nhân khẩu.
Huyện Mường Nhé có 249.950,43 ha diện tích tự nhiên và 49.835 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính xã trực thuộc, gồm các xã: Nà Hỳ, Nà Khoa, Nà Bủng, Chà Cang, Pa Tần, Mường Toong, Quảng Lâm, Nậm Kè, Mường Nhé, Chung Chải, Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn, Nậm Vì, Na Cô Sa, Pá Mỳ.
- Phường Noong Bua còn lại 324,36 ha diện tích tự nhiên và 4.565 nhân khẩu.
Thành phố Điện Biên Phủ có 6.427,01 ha diện tích tự nhiên và 70.000 nhân khẩu: có 09 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các phường: Thanh Bình, Mường Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Noong Bua, Nam Thanh, Thanh Trường và các xã: Thanh Minh, Tà Lèng.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng