HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 178/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 178/HĐBT
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1982 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI
MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BẮC THÁI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch lại địa giới thị trấn Núi Voi và thị trấn Trại Cau của thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái như sau:

- Chuyển thị trấn Núi Voi thành phường Núi Voi.

- Sáp nhập thị trấn Trại Cau vào huyện Đồng Hỷ cùng tỉnh.

Điều 2.- Uỷ ban nhân tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thụ