CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các xã, phường thuộc các huyện Đại Từ, Phổ Yên và thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các xã, phường thuộc các huyện Đại Từ, Phổ Yên và thị xã Sông Công như sau:

1. Thành lập xã Tân Linh thuộc huyện Đại Từ trên cơ sở 2.344 ha diện tích tự nhiên và 4.876 nhân khẩu của xã Phục Linh.

Địa giới hành chính xã Tân Linh: Đông giáp xã Phục Linh; Tây giáp xã Hùng Sơn, Tiên Hội, Bản Ngoại và xã Phú Lạc; Nam giáp xã Hà Thượng; Bắc giáp xã Động Đạt.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Phục Linh có 1.416 ha diện tích tự nhiên và 5.781 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Phố Cò thuộc thị xã Sông Công trên cơ sở 465 ha diện tích tự nhiên và 4.898 nhân khẩu của xã Cải Đan.

Địa giới hành chính phường Phố Cò: Đông giáp phường Cải Đan; Tây và Nam giáp xã huyện Phổ Yên; Bắc giáp phường Thắng Lợi.

3. Thành lập xã Vinh Sơn thuộc thị xã Sông Công trên cơ sở 410 ha diện tích tự nhiên, 904 nhân khẩu của xã Bá Xuyên; và 382 ha diện tích tự nhiên, 1.119 nhân khẩu của xã Cải Đan.

Xã Vinh Sơn có 792 ha diện tích tự nhiên và 2.023 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vinh Sơn: Đông giáp các phường: Lương Châu, Mỏ Chè và phường Thắng Lợi; Tây và Nam giáp huyện Phổ Yên; Bắc giáp xã Bình Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Bá Xuyên có 990 ha diện tích tự nhiên và 3.596 nhân khẩu.

4. Thành lập phường Cải Đan thuộc thị xã Sông Công trên cơ sở 533 ha diện tích tự nhiên và 4.336 nhân khẩu (phần còn lại) của xã Cải Đan.

Địa giới hành chính phường Cải Đan: Đông giáp huyện Phổ Yên; Tây giáp phường Thắng Lợi và phường Phố Cò; Nam giáp phường Phố Cò và huyện Phổ Yên; Bắc giáp xã Tân Quang.

5. Chuyển giao xã Bình Sơn thuộc huyện Phổ Yên về thị xã Sông Công quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Thị xã Sông Công có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường, 4 xã với 8.024 ha diện tích tự nhiên và 42.485 nhân khẩu.

Huyện Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 15 xã, 3 thị trấn với 25.850 ha diện tích tự nhiên và 128.449 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải