HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 18/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 18/HĐBT NGÀY 29-2-1988

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN YÊN CHÂU

THUỘC HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 64B- HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;

Xét đề nghị của uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay tách hợp tác xã 1-5, hợp tác xã 2-9, hợp tác xã Yên Phong và khu dân cư trên địa bàn huyện lỵ Yên Châu (thuộc xã Viêng Lán) để thành lập thị trấn Yên Châu thuộc huyện Yên Châu.

Trị trấn Yên Châu có 126 hécta diện tích tự nhiên với 2.316 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Yên Châu ở phía đông giáp xã Sập Vạt, mốc là bản Khái Khoáng; phía tây giáp xã Chiềng Khoi, mốc là bản Ngoạng; phía nam giáp xã Chiềng Pằn, mốc là đỉnh núi Dông Pu Lan Răng; phía bắc giáp xã Viêng Lán, mốc là cầu Nà Và.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Viên Lán còn 2.560 hécta diện tích tự nhiên và 3.256 nhân khẩu.

Địa giới xã Viêng Lán ở phía đông giáp xã Sập Vạt, mốc là bản Khái Khoáng; phía tây giáp xã Chiềng Khoi, mốc là bản Ngoạn; phía nam giáp xã Chiềng Pằn, mốc là bản Sốp Sạ; phía bắc giáp xã Chiềng Đông, mốc là bản Nhúng.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh