HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 181/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới
huyện Kon Plông và chia huyện An Khê thuộc
tỉnh Gia Lai - Kon Tum

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;

Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới huyện Kon Plông như sau:

- Tách xã Đak Rong có diện tích đất tự nhiên 2021 hécta, trong đó đất nông nghiệp 277 hécta, đất lâm nghiệp 1149 hécta với 1501 nhân khẩu; tách xã Kon Pne có diện tích đất tự nhiên 2305 hécta trong đó đất nông nghiệp 259 hécta, đất lâm nghiệp 2000 hécta với 768 nhân khẩu để sáp nhập vào huyện An Khê cùng tỉnh.

- Huyện Kon Plông sau khi tách hai xã cho huyện An Khê còn 10 xã là xã Mang Búk, Đak Côi, Đak Ruồng, Đak Rinh, Đak Pne, xã Hiếu, Mang Cành, Đak Tờ Re, Ngọt Tem và Tân Lập.

- Huyện An Khê có 28 xã và 1 thị trấn là xã Cửu An, Song An, Tân An, Cư An, Hà Tam, Tú An, Phú An, Ya Hội, Yang Bắc, Yang Nam, Yang Trung, An Trung, Sơ Krey, Sơ Rõ, Chơ Long, Đak Song, Ya Ma, Tơ Tung, Kon Lơ Khơng, Kong Bơ La, K Rong, Sơn Lang, Lơ Ku, Sơ Pai, xã Đông, Nghĩa An, Kon Pne, Đak Rong và thị trấn An Khê.

Địa giới huyện Kon Plông ở phía đông giáp các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ thuộc tỉnh Nghĩa Bình; phía tây giáp huyện Đak Tô và thị xã Kon Tum; phía nam giáp huyện Mang Yang và huyện An Khê; phía bắc giáp huyện Trà My tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Điều 2. Chia huyện An Khê thành hai huyện lấy tên là huyện An Khê và huyên K Bang.

- Huyện An Khê có 17 xã và 1 thị trấn là xã Cư An, Cửu An, Song An, Tân An, Hà Tam, Tú An, Phú An, Ya Hội, Yang Bắc, Yang Nam, Yang Trung, An Trung, Sơ Krey, Chơ Long, Sơ Rõ, Đak Song, Ya Ma và thị trấn An Khê.

Địa giới huyện An Khê ở phía đông giáp các huyện Tây Sơn, Vân Canh thuộc tỉnh Nghĩa Bình; phía tây giáp huyện Mang Yang; phía nam giáp huyện AYun Pa cùng tỉnh và huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh; phía bắc giáp huyện K Bang.

- Huyện K Bang có 11 xã Đak Rong, Kon Pne, Sơn Lang, Sơ Pai, K' Rong, Tơ Tung, Kon Lơ Khơng, Kong Bơ La, xã Đông, Nghĩa An, Lơ Ku. Trụ sở huyện đóng tại xã Sơ Pai.

Địa giới huyện K Bang ở phía đông giáp các huyện Ba Tơ, An Lão, Vĩnh Thạch tỉnh Nghĩa Bình; phía tây giáp huyện Mang Yang, Kon Plông; phía nam giáp huyện An Khê; phía bắc giáp huyện Kon Plông cùng tỉnh và huyện Ba Tơ tỉnh Nghĩa Bình.

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

Tố Hữu