HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 182/HĐBT
NGÀY 27-10-1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP
MỘT SỐ CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ VẬT TƯ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập một số cơ quan trực thuộc Bộ Vật tư như sau:

- Vụ quản lý định mức vật tư,

- Vụ quản lý xây dựng cơ bản,

- Viện khoa học kỹ thuật và kinh tế vật tư.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ vật tư có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và xác định biên chế hợp lý, thiết thực, gọn nhẹ; không tuyển dụng người mới.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước tham gia góp ý kiến với Bộ vật tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học kỹ thuật và kinh tế vật tư.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Vật tư, bộ trưởng các Bộ và thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng bộ trưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Tố Hữu