HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 183/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1980

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 183/CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 1980 VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH PHẦN VÀ QUY ĐỊNH LẠI NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN ĐIỀU HOÀ VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Căn cứ Nghị định số 190 - CP ngày 6 tháng 9 năm 1965 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban điều hoà vận tải Trung ương;

Để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới và căn cứ Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 62 - CP ngày 27 tháng 2 năm 1980, giao đồng chí Đinh Đức Thiện, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thay mặt Chính phủ phụ trách công tác điều hoà vận tải trong cả nước,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1 - Nay cử các đồng chí có tên sau đây vào Ban điều hoà vận tải trung ương:

- Đồng chí Đinh Đức Thiện, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban,

- Đồng chí Hồng Kỳ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, Phó trưởng ban thường trực,

- Đồng chí Dương Bạch Liên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó trưởng ban,

- Đồng chí Nguyễn Văn Đào, Thứ trưởng Bộ ngoại thương, Phó trưởng ban,

- Một đồng chí Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước làm Phó trưởng ban,

- Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ vật tư, Uỷ viên,

- Đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Thứ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm, Uỷ viên,

- Đồng chí Vũ Xuân Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên,

- Đồng chí Nguyễn Xuân Lâm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Uỷ viên,

- Đồng chí Lê Đức Thịnh, Thứ trưởng Bộ Nội thương, Uỷ viên,

Ban điều hoà vận tải Trung ương được tổ chức một văn phòng để giúp việc Ban gồm một số cán bộ biệt phái của các Bộ do Trưởng Ban điều hoà vận tải Trung ương thoả thuận với các Bộ để điều động.

Điều 2 - Ban điều hoà vận tải Trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a. Căn cứ chỉ tiêu Pháp lệnh của Hội đồng Chính phủ về kế hoạch vận tải, tổng hợp nhu cầu vận tải chung của các ngành kinh tế, quốc phòng; kế hoạch hàng nhập khẩu hàng tháng của Bộ Ngoại thương; xét duyệt kế hoạch vận tải hàng tháng của Bộ Giao thông vận tải; quyết định thứ tự ưu tiên vận chuyển những mặt hàng cụ thể cần thiết ở từng nơi, từng lúc, nhằm điều hoà việc vận tải giữa các ngành, giữa kinh tế và quốc phòng.

b. Gải quyết các yêu cầu vận chuyển đội xuất của quốc phòng, các yêu cầu vận chuyển đột xuất, cấp bách, của các ngành kinh tế, các yêu cầu vận chuyển khẩn cấp phục vụ sản xuất và đời sống, hoặc phục vụ kế hoạch chi viện cho các nước anh em Lào và Căm pu chia.

c. Huy động lực lượng vận tải, bốc dỡ, kho tàng, bến bãi của các ngành các địa phương khi có yêu cầu khẩn trương.

d. Tổ chức và chỉ đạo các ban điều hoà vận tải khu vực giải quyết kịp thời những vấn đề mới xảy ra trong khi giao nhận hàng hoá gây trở ngại cho việc giải phóng nhanh các tàu, xe, kho hàng, bãi hàng hoá.

e. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch vận chuyển; phát hiện và đề xuất những chủ trương, chính sách có liên quan đến vận chuyển hàng hoá để chính Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3 - Đồng chí Trưởng Ban điều hoà vận tải Trung ương có quyền thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ ra các quyết định và chỉ thị về công tác điều hoà vận tải; các ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các quyết định và chỉ thị ấy.

Điều 4 - Nghị định này thay thế cho Nghị định số 121 - CP ngày 10 tháng 7 năm 1973 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 5 - Đồng chí trưởng Ban điều hoà vận tải Trung ương, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Tố Hữu