QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Trường sư phạm kỹ thuật 5 vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật tổ chức tố chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Nghị định số 171 - CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội động Chính phủ ban hành quy chế mở trường, mở lớp đại học, trung học chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. - Sáp nhập Trường sư phạm kỹ thuật cơ giới hoá nông nghiệp (gọi tắt là Trường sư phạm kỹ thuật 5) vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức.

Từ nay Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức có thêm nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng công nhân lành nghề và giáo viên dạy các nghề cơ giới hoá nông nghiệp, cơ giới hoá thuỷ nông, điện khí hoá nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các tỉnh và thành phố phía Nam.

Điều 2. - Hiệu trưởng Trường sư phạm kỹ thuật 5 có nhiệm vụ bàn giao học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tài sản, tài chính của Trường sư phạm kỹ thuật 5 cho Hiệu trưởng Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo. Điều 3. - Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo cụ thể việc sáp nhập trường, bảo đảm mọi hoạt động thường xuyên của trường trong năm học 1990 - 1991.

Điều 4. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thi hành Quyết định này./.