HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 200/HĐBT NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1982 VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HAI THỊ XÃ HÀ NAM, NINH BÌNH VÀ THÀNH LẬP THỊ XÃ TAM ĐIỆP THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Mở rộng địa giới thị xã Hà Nam, thị xã Ninh Bình và thành lập thị xã Tam Điệp thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như sau.

1. Thị xã Hà Nam:

Tách 2 xã Thanh Châu và Liêm Chính của huyện Thanh Liêm để sáp nhập vào thị xã Hà Nam.

Thị xã Hà Nam sau khi được mở rộng gồm 4 phường Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, và 2 xã Thanh Châu, Liêm Chính

Địa giới thị xã Hà Nam ở phía bắc giáp sông Châu và huyện Duy Tiên, phía đông và phía nam giáp huyện Thanh Liêm, phía tây giáp sông Đáy

2. Thị xã Ninh Bình:

Tách xã Ninh Thành của huyện Hoa Lư ( trừ 20 hécta đất của thôn Phúc Ám) để sáp nhập vào thị xã Ninh Bình.

Thị xã Ninh Bình sau khi được mở rộng gồm 4 phường Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung, Lương Văn Tuỵ, Văn Giang và xã Ninh Thành.

Địa giới thị xã Ninh Bình ở phía bắc giáp sông Đáy, phía nam, phía đông và phía tây giáp huyện Hoa Lư.

3. Thành lập thị xã Tam Điệp:

Thị xã Tam Điệp gồm thị trấn Tam Điệp, các xã Yên Bình, Yên Sơn của huyện Tam Điệp cắt sang.

Sau khi được thành lập, thị xã Tam Điệp gồm 3 phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn và 4 xã Yên Bình, Yên Sơn, Đông Sơn, Quang Sơn.

Địa giới của thị xã Tam Điệp ở phía bắc giáp huyện Hoa Lư, phía nam giáp thị xã Bỉm Sơn của tỉnh Thanh Hoá, phía đông giáp huyện Tam Điệp, phía tây giáp huyện Hoàng Long.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Tố Hữu