CHÍNH PHỦ
Số: 23/1999/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước

không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quânnhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam

sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

 ______________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 20/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 củaQuốc hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộtrưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

1.Đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của Nghị định này bao gồm:

Quânnhân, cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổchức thành viên, tổ chức xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi đi chiếntrường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trựctiếp nuôi dưỡng;

Sĩquan, cán bộ đi xây dựng đường dây 559 trước khi có chế độ tiền lương năm 1960;

Quânnhân, cán bộ đã thoát ly được Đảng cử ở lại miền Nam hoạt động cách mạng sauHiệp định Giơnevơ năm 1954 (kể cả cán bộ đã thoát ly thuộc diện đi tập kết nhưngdo điều kiện khách quan không đi được, ở lại miền Nam tiếp tục hoạt động cáchmạng);

Quânnhân, cán bộ được Đảng cử đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia sau Hiệpđịnh Giơnevơ năm 1954.

2.Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này nếu đã chết trước ngày Nghị địnhnày có hiệu lực thì thân nhân của họ được hưởng chế độ theo quy định tại Nghịđịnh này.

3.Chế độ một lần theo số năm công tác, chiến đấu được tính như sau: Cứ mỗi nămcông tác, chiến đấu tại chiến trường, các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này đượchưởng 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). Mức hưởng chế độ một lần thấp nhất đốivới những người có thời gian từ 02 năm trở xuống là 1.000.000 đồng/người (mộttriệu đồng/người).

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thaythế Nghị định số 95/CP ngày 23 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng BộTài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu tráchnhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

BộQuốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm rà soát đối tượng và tổ chức thực hiện đốivới cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng lương thuộc lực lượng vũ trangtheo quy định tại Điều 1 Nghị định này.

Trongquá trình thực hiện, các Bộ, ngành nêu trên trong phạm vi trách nhiệm của mìnhphối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện các quy định của Nghị định này.

Điều 4.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải