CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/CP

ngày 17 tháng 7 năm 1995 về tổ chức và hoạt động điệnảnh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9năm 1992;

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nghệ thuật của nhân dân, mởrộng giao lưu điện ảnh quốc tế, tạo điều kiện phát triển hệ thống rạp chiếuphim;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Naysửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/CP , ngày 17 tháng 7 năm 1995của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh.

Điều 2. Sửađổi, bổ sung Điều 14, Điều 15 thuộc Chương III và Điều 24 thuộc Chương IV Nghịđịnh số 48/CP .

1.Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau : Cơ sở sản xuất phim được quyền xuấtkhẩu hoặc ủy thác xuất khẩu phim do mình sản xuất đã được Bộ Văn hóa - Thôngtin cho phép phổ biến.

2.Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Cơsở kinh doanh điện ảnh được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm cả doanhnghiệp liên doanh với nước ngoài, có rạp chiếu phim nhựa đáp ứng các tiêu chuẩndo Bộ Văn hóa - Thông tin quy định, thì được quyền nhập khẩu phim nhựa để chiếutại các rạp thuộc cơ sở kinh doanh điện ảnh của mình.

Việcnhập khẩu phim nhựa, băng hình, đĩa hình do Bộ Văn hoá - Thông tin phê duyệtnội dung và kế hoạch.

Việcnhập khẩu phim để phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam do Đài Truyền hìnhViệt Nam đảm nhiệm, có sự phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin.

Việcnhập khẩu phim để lưu trữ và nghiên cứu được thực hiện theo quy định của phápluật về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm.

3.Điều 24 (khoản 4) được sửa đổi như sau:

BộVăn hoá - Thông tin có quyền:

a)Cấp giấy phép làm phim nhất thời theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh;

b)Quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy những phim có nội dung bịcấm sản xuất, nhập khẩu và phổ biến quy định tại khoản 3, Điều 2 của Nghị địnhnày;

c)Đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và phổ biến các phim cónội dung bị cấm được quy định tại khoản 3, Điều 2 của Nghị định này.

Điều 3.

1.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định tạiNghị định số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 mà trái với quy định tại Nghị địnhnày đều được bãi bỏ.

2.Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3.Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải