HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 27/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia một số xã của huyện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính Phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia một số xã của huyện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Chia xã Bình Thành thành 2 xã lấy tên là xã Bình Thành và xã Bình Tấn.

a) Xã Bình Thành có 2.200 hécta diện tích tự nhiên với 10.617 nhân khẩu.

Địa giới xã Bình Thành ở phía đông giáp huyện Cao Lãnh; phía tây giáp xã Tân Phú; phía nam giáp sông Tiền; phía bắc giáp xã Bình Tấn.

b) Xã Bình Tấn có 4.300 hécta diện tích tự nhiên với 3.230 nhân khẩu.

Địa giới xã Bình Tấn ở phía đông giáp huyện Cao Lãnh; phía tây giáp xã Tân Mỹ; phía nam giáp xã Bình Thành; phía bắc giáp huyện Tam Nông.

2. Chia xã Tân Long thành 2 xã lấy tên là xã Tân Long và xã Tân Bình; tách một phần ấp Hạ của xã Tân Qưới để sáp nhập vào xã Tân Bình.

a) Xã Tân Long có 1.025 hécta diện tích tự nhiên với 9.787 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Long ở phía đông và phía bắc giáp xã Tân Bình; phía tây giáp xã Tân Huề; phía nam giáp sông Tiền.

b) Xã Tân Bình có 927 hécta diện tích tự nhiên với 6.585 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Bình ở phía đông giáp sông Tiền; phía tây và phía nam giáp xã Tân Long; phía bắc giáp xã Tân Huề và xã Tân Qưới.

c) Xã Tân Qưới có 1.725 hécta diện tích tự nhiên với 12.906 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Qưới ở phía đông và phía bắc giáp sông Tiền; phía tây giáp xã Tân Hoà và xã Tân Huề; phía nam giáp xã Tân Bình.

3. Chia xã Tân Phú thành 2 đơn vị hành chính lấy tên là xã Tân Phú và thị trấn Thành Bình.

a) Xã Tân Phú có 3.308 hécta diện tích tự nhiên với 5.331 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Phú ở phía đông giáp xã Bình Thành; phía tây giáp xã Tân Thạnh và xã Phú Lợi; phía nam giáp thị trấn Thanh Bình; phía bắc giáp xã Tân Mỹ.

b) Thị trấn Thanh Bình có 600 hécta với 9.118 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Thanh Bình ở phía đông giáp xã Bình Thành; phía tây giáp xã Tân Thạnh; phía nam giáp sông Tiền; phía bắc giáp xã Tân Phú.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Đoàn Trọng Truyến