CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập các phường, xã thuộc thị xã Tuy Hoàvà huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

___________________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập các phường, xã thuộc thị xã Tuy Hoà và huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên nhưsau:

1.Thành lập phường 8 thị xã Tuy Hoà trên cơ sở 140 ha diện tích tự nhiên và 7.073nhân khẩu của phường 2.

Địa giới hành chính phường 8: Đông giáp phường 2 và phường 5; Tây giáp xã Hoà Trịvà xã Bình Kiến; Nam giáp phường 2 và xã Hoà Trị; Bắc giáp xã Bình Kiến.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính phường 2 có 64 ha diện tích tự nhiên và8.865 nhân khẩu.

2.Thành lập phường 7 thị xã Tuy Hoà trên cơ sở 150,8 ha diện tích tự nhiên và5.938 nhân khẩu của phường 5.

Địa giới hành chính phường 7: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường 5; Nam giáp phường6; Bắc giáp xã Bình Kiến.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính phường 5 có 139,2 ha diện tích tự nhiên và9.444 nhân khẩu.

3.Thành lập xã Suối Bạc thuộc huyện Sơn Hoà trên cơ sở điều chỉnh 2.528 ha diệntích tự nhiên và 3.184 nhân khẩu của xã Sơn Phước; 1.036 ha diện tích tự nhiênvà 828 nhân khẩu của thôn Trung Hoà, thị trấn Củng Sơn.

Xã Suối Bạc có 3.564 ha diện tích tự nhiên và 4.012 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Suối Bạc: Đông giáp xã Sơn Hà và xã Sơn Nguyên; Tây giáp xãEachà Rang và thị trấn Củng Sơn; Nam giáp thị trấn Củng Sơn; Bắc giáp xã Sơn Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Sơn Phước có 9.195 ha diện tích tự nhiên và 2.766 nhân khẩu.

Thịtrấn Củng Sơn có 2.221 ha diện tích tự nhiên và 8.524 nhân khẩu.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải