CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập các phường và xã thuộc thị xã BắcGiang

và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

____________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Naythành lập các phường và xã thuộc thị xã Bắc Giang và huyện Yên Thế, tỉnh BắcGiang như sau:

1.Thành lập phường Thọ Xương thuộc thị xã Bắc Giang trên cơ sở 439 ha diện tíchtự nhiên và 12.309 nhân khẩu của xã Thọ Xương.

Địagiới hành chính phường Thọ Xương: Đông giáp xã Xương Giang; Tây giáp xã SongMai; Nam giáp phường Trần Phú và phường Ngô Quyền; Bắc giáp huyện Lạng Giang.

2.Thành lập xã Xương Giang thuộc thị xã Bắc Giang trên cơ sở 250 ha diện tích tựnhiên và 6.218 nhân khẩu còn lại của xã Thọ Xương.

Địagiới hành chính xã Xương Giang: Đông và Bắc giáp huyện Lạng Giang; Tây giáp phườngThọ Xương; Nam giáp xã Dĩnh Kế.

3.Thành lập phường Hoàng Văn Thụ thuộc thị xã Bắc Giang trên cơ sở 52 ha diệntích tự nhiên và 6.469 nhân khẩu của phường Lê Lợi; 115 ha diện tích tự nhiênvà 2.697 nhân khẩu của xã Dĩnh Kế.

PhườngHoàng Văn Thụ có 167 ha diện tích tự nhiên và 9.166 nhân khẩu.

Địagiới hành chính phường Hoàng Văn Thụ: Đông giáp xã Dĩnh Kế; Tây giáp phường LêLợi; Nam giáp phường Lê Lợi và xã Dĩnh Kế; Bắc giáp phường Ngô Quyền.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính:

PhườngLê Lợi có 80 ha diện tích tự nhiên và 10.031 nhân khẩu.

XãDĩnh Kế có 432 ha diện tích tự nhiên và 10.055 nhân khẩu.

4.Thành lập xã Đồng Tiến thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trên cơ sở 3.700 hadiện tích tự nhiên và 3.116 nhân khẩu của xã Đồng Vương.

Địagiới hành chính xã Đồng Tiến: Đông và Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn; Tây giáp xã CanhNậu; Nam giáp xã Đồng Vương.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Đồng Vương có 2.436 ha diện tích tự nhiênvà 3.849 nhân khẩu.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải