NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 35/HĐBT NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1982 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀMCÔNG TÁC QUY HOẠCH TỪ BỘ XÂY DỰNG SANG UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚCHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNGCăn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9 tháng 2 năm 1981 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, sau khi đã thoả thuận với Bộ trưởng Bộ xây dựng.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1.- Chuyển toàn bộ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Viện quy hoạch và bộ phận làm công tác quy hoạch trong Viện quy hoạch thiết kế tổng hợp xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Bộ xây dựng sang cho Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước phụ trách.Điều 2.- Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiến hành việc bàn giao xong trong quý I năm 1982 và bảo đảm sự hoạt động bình thường của các tổ chức nói trên.Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thủ trưởng các Bộ, các Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.