CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Hà

để tái lập huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Hà để tái lập huyện Si Ma Cai nhưsau:

Táilập huyện Si Ma Cai trên cơ sở 23.148 ha diện tích tự nhiên và 22.394 nhân khẩucủa huyện Bắc Hà hiện trạng.

HuyệnSi Ma Cai có 23.148 ha diện tích tự nhiên và 22.394 nhân khẩu; gồm 13 đơn vịhành chính trực thuộc là các xã: Thào Chư Phìn, Bản Mế, Sán Chải, Lùng Sui, MảnThẩn, Cán Hồ, Sín Chéng, Lử Thẩn, Quan Thần Sán, Cán Cấu, Nàn Sín, Nàn Sán, SiMa Cai.

Địagiới hành chính huyện Si Ma Cai: Đông giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa;Tây giáp huyện Mường Khương; Nam giáp huyện Bắc Hà; Bắc giáp huyện Mường Khươngvà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính để tái lập huyện Si Ma Cai, huyện Bắc Hà có68.984 ha diện tích tự nhiên và 45.020 nhân khẩu, gồm 21 đơn vị hành chính trựcthuộc là các xã: Lùng Phìn, Bản Già, Tả Củ Tỷ, Hoàng Thu Phố, Bản Phố, Lầu ThíNgài, Thải Giàng Phố, Na Hối, Tà Chải, Bản Liền, Nậm Mòn, Nậm Đét, Nậm Khánh,Bảo Nhai, Nậm Lúc, Cốc Lầu, Bản Cái, Tả Van Chư, Lùng Cải, Cốc Ly và thị trấnBắc Hà.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đâytrái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải