CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xãthuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 __________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nayđiều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, DiLinh và thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1.Thành lập xã Hiệp An thuộc huyện Đức Trọng, trên cơ sở 5.400 ha diện tích tựnhiên và 6.100 nhân khẩu của xã Hiệp Thạnh.

Địagiới hành chính xã Hiệp An: Đông giáp huyện Đơn Dương; Tây giáp huyện Lâm Hà;Nam giáp xã Hiệp Thạnh; Bắc giáp thành phố Đà Lạt.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hiệp Thạnh có 3.690 ha diện tích tự nhiênvà 10.525 nhân khẩu.

2.Thành lập xã Liên Hà thuộc huyện Lâm Hà trên cơ cở 4.853 ha diện tích tự nhiênvà 5.068 nhân khẩu của xã Tân Hà.

Địagiới hành chính xã Liên Hà: Đông giáp xã Tân Hà; Tây giáp xã Tân Thanh; Namgiáp huyện Di Linh; Bắc giáp xã Hoài Đức.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Hà có 3.117 ha diện tích tự nhiên và8.870 nhân khẩu.

3.Thành lập xã Tân Nghĩa thuộc huyện Di Linh trên cơ sở 3.470 ha diện tích tựnhiên và 5.923 nhân khẩu của xã Đinh Lạc.

Địagiới hành chính xã Tân Nghĩa: Đông giáp xã Đinh Lạc; Tây giáp xã Tân Châu; Namgiáp xã Gung Rê và thị trấn Di Linh; Bắc giáp huyện Lâm Hà.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Đinh Lạc có 3.450 ha diện tích tự nhiênvà 10.126 nhân khẩu.

4.Thành lập xã Đại Lào thuộc thị xã Bảo Lộc trên cơ sở 6.220 ha diện tích tựnhiên và 16.457 nhân khẩu của xã Lộc Châu.

Địagiới hành chính xã Đại Lào: Đông giáp phường Lộc Châu và huyện Bảo Lâm; Tâygiáp huyện Đạ Huoai; Nam giáp huyện Bảo Lâm; Bắc giáp xã Lộc Châu và huyện BảoLâm.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Lộc Châu có 3.320 ha diện tích tự nhiênvà 17.416 nhân khẩu.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải