CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập các phường thuộc thành phố Việt Trì

và đổi tên huyện Sông Thao thành huyện Cẩm Khê, tỉnhPhú Thọ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Naythành lập các phường Bến Gót, Dữu Lâu thuộc thành phố Việt Trì và đổi tên huyệnSông Thao thành huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ như sau:

1.Thành lập phường Bến Gót thuộc thành phố Việt Trì trên cơ sở 256,10 ha diệntích tự nhiên và 5.732 nhân khẩu của phường Thanh Miếu.

Địagiới hành chính phường Bến Gót: Đông giáp xã Sông Lô và phường Bạch Hạc; Tâygiáp phường Thọ Sơn, Nam giáp tỉnh Hà Tây; Bắc giáp phường Thanh Miếu.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Bến Gót, phường ThanhMiếu còn lại 263,14 ha diện tích tự nhiên và 8.769 nhân khẩu.

2.Thành lập phường Dữu Lâu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xãDữu Lâu.

PhườngDữu Lâu có 631 ha diện tích tự nhiên và 7.994 nhân khẩu.

Địagiới hành chính phường Dữu Lâu: Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc; Tây giáp phường NôngTrang và xã Vân Phú; Nam giáp phường Tân Dân và xã Trưng Vương; Bắc giáp xã PhượngLâu.

3.Đổi tên huyện Sông Thao thành huyện Cẩm Khê.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải