CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước

và U minh, Tỉnh Cà Mau

_________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Tân Hải thuộc huyện Cái Nước và xã Khánh Hội thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau như sau :

1. Thành lập xã Tân Hải thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 4.233,56 ha diện tích tự nhiên và 9.532 nhân khẩu của xã Phú Tân.

Địa giới hành chính xã Tân Hải : Đông giáp xã Tân Hưng Tây; Tây giáp biển Đông; Nam giáp thị trấn Cái Đôi Vàm; Bắc giáp xã Phú Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Hải, xã Phú Tân còn lại 5.682,47 ha diện tích tự nhiên và 15.130 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Khánh Hội thuộc huyện U Minh trên cơ sở 3.360,80 ha diện tích tự nhiên và 9.780 nhân khẩu của xã Khánh Lâm.

Địa giới hành chính xã Khánh Hội : Đông giáp xã Khánh Lâm; Tây giáp biển Đông; Nam giáp huyện Trần Văn Thời; Bắc giáp xã Khánh Hoà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Khánh Hội, xã Khánh Lâm còn lại 11.230,87 ha diện tích tự nhiên và 11.096 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải