CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện VịThanh thành huyện

Vị Thủy và thành lập các phường, xã, thị trấn thuộc thịxã Vị Thanh và huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ

__________________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.Thành lập thị xã Vị Thanh và đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thủy nhưsau:

1.Thành lập thị xã Vị Thanh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấnVị Thanh, xã Vị Tân, xã Hỏa Lựu, xã Hỏa Tiến, 438 ha diện tích tự nhiên và6.326 nhân khẩu của xã Vị Đông, huyện Vị Thanh.

Thị xã Vị Thanh có 11.582,15 ha diện tích tự nhiên và 70.456 nhân khẩu, có 7 đơn vịhành chính trực thuộc gồm 4 phường: phường I, phường III, phường IV, phường Vvà 3 xã: Vị Tân, Hoả Lựu và Hỏa Tiến.

Địa giới hành chính thị xã Vị Thanh: Đông giáp huyện Vị Thủy; Tây giáp huyện GòQuao (tỉnh Kiên Giang); Nam giáp huyện Long Mỹ; Bắc giáp huyện Vị Thủy và huyệnGiồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).

2.Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Vị Thanh có 20.849,65 ha diệntích tự nhiên và 85.342 nhân khẩu và đổi tên thành huyện Vị Thủy.

Địa giới hành chính huyện Vị Thủy: Đông giáp huyện Phụng Hiệp; Tây giáp thị xã VịThanh; Nam giáp huyện Long Mỹ; Bắc giáp huyện Châu Thành và huyện Giồng Riềng(tỉnh Kiên Giang).

Điều 2.Thành lập các phường thuộc thị xã Vị Thanh trên cơ sở thị trấn Vị Thanh (cũ),438 ha diện tích tự nhiên và 6.326 nhân khẩu của xã Vị Đông, cụ thể như sau:

1.Thành lập phường I trên cơ sở 102,63 ha diện tích tự nhiên và 6.402 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường I: Đông và Bắc giáp phường V; Tây giáp phường IV; Namgiáp phường III.

2.Thành lập phường III trên cơ sở 1.270,36 ha diện tích tự nhiên và 7.109 nhânkhẩu.

Địa giới hành chính phường III: Đông giáp xã Vị Thủy; Tây giáp xã Hoả Lựu; Nam giápxã Vĩnh Thuận Tây; Bắc giáp phường V, phường I và xã Vị Tân.

3.Thành lập phường IV trên cơ sở 562,32 ha diện tích tự nhiên và 11.272 nhân khẩu(trong đó có 210 ha diện tích tự nhiên và 3.754 nhân khẩu của xã Vị Đông).

Địagiới hành chính phường IV: Đông giáp xã Vị Đông; Tây và Bắc giáp xã Vị Tân; Namgiáp phường I và phường V.

4.Thành lập phường V trên cơ sở 803,38 ha diện tích tự nhiên và 7.497 nhân khẩu(trong đó có 228 ha diện tích tự nhiên và 2.572 nhân khẩu của xã Vị Đông).

Địa giới hành chính phường V: Đông giáp xã Vị Thủy; Tây giáp phường IV và xã VịĐông; Nam giáp phường III; Bắc giáp xã Vị Đông.

Điều 3.Thành lập thị trấn và các xã thuộc huyện Vị Thủy và điều chuyển xã Vị Thắng củahuyện Long Mỹ về huyện Vị Thủy:

1.Chuyển xã Vị Thắng thuộc huyện Long Mỹ với 2.321,49 ha diện tích tự nhiên và9.796 nhân khẩu về huyện Vị Thủy quản lý.

2.Thành lập thị trấn Nàng Mau thuộc huyện Vị Thủy trên cơ sở 420 ha diện tích tựnhiên và 3.803 nhân khẩu của xã Vị Thủy; 204 ha diện tích tự nhiên và 1.819nhân khẩu của xã Vị Thắng.

Thị trấn Nàng Mau có 624 ha diện tích tự nhiên và 5.622 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Nàng Mau: Đông giáp xã Vị Thắng; Tây và Nam giáp xã VịThủy; Bắc giáp xã Vị Trung.

3.Thành lập xã Vị Bình thuộc huyện Vị Thủy trên cơ sở 2.108,52 ha diện tích tựnhiên và 8.252 nhân khẩu của xã Vị Thanh.

Địa giới hành chính và Vị Bình: Đông giáp xã Tân Hòa, huyện Châu Thành; Tây và Namgiáp xã Vị Thanh; Bắc giáp xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang vàxã Trường Long Tây, huyện Châu Thành.

4.Thành lập xã Vị Trung thuộc huyện Vị Thủy trên cơ sở 2.141,73 ha diện tích tựnhiên và 8.299 nhân khẩu của xã Vị Thủy.

Địa giới hành chính xã Vị Trung: Đông giáp xã Vĩnh Tường; Tây giáp phường V; Namgiáp thị trấn Nàng Mau và xã Vị Thủy; Bắc giáp xã Vị Đông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Vị Đông có 3.334,63 ha diện tích tư nhiên và 12.918 nhân khẩu.

Xã Vị Thắng có 2.117,49 ha diện tích tự nhiên và 8.510 nhân khẩu.

Xã Vị Thủy có 1.884,70 ha diện tích tự nhiên và 8.462 nhân khẩu.

Huyện Long Mỹ có 40.092,58 ha diện tích tự nhiên và 136.873 nhân khẩu gồm 9 đơn vịhành chính là các xã: Long Trị, Long Phú, Thuận Hưng, Xà Phiên, Lương Tâm, LongBình, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn và thị trấn Long Mỹ.

Huyện Vị Thủy có 23.171,04 ha diện tích tự nhiên và 95.138 nhân khẩu, gồm 10 đơn vịhành chính cấp xã là thị trấn Nàng Mau và các xã Vị Bình, Vị Trung, Vị Thủy, VịĐông, Vị Thanh, Vĩnh Tường, Vĩnh Trung, Vĩnh Thuận Tây và Vị Thắng.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trướcđây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải