CHÍNH PHỦ
Số: 46/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 1994

NGHỊ ĐỊNH

Tạm thời điều chỉnh mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với quân nhân và công an nhân dân chết khi đang tại ngũ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 66-CP ngày 30-9-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Tạm thời điều chỉnh mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với quân nhân và công an nhân dân thuộc diện đang tại ngũ mà chết quy định tại điều 17 Nghị định số 66-CP ngày 30-9-1993 của Chính phủ như sau:

"... Trường hợp người chết không có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng hoặc khi còn sống chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm, thì gia đình được hưởng chế độ trợ cấp tuất một lần như sau:

Quân nhân, công an nhân dân thuộc diện đang tại ngũ mà chết thì trợ cấp được tính bằng cách lấy 1/2 (nửa) mức lương tháng của người đó đang hưởng nhân với số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức cao nhất không quá 12 tháng tiền lương đang hưởng, mức thấp nhất cũng bằng 6 tháng lương tối thiểu của viên chức Nhà nước"...

Điều 2. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Đối với những trường hợp nêu tại điều 1 của Nghị định này, xẩy ra từ ngày 1 tháng 4 năm 1993 đến ngày Nghị định có hiệu lực thi hành cũng được áp dụng theo Nghị định này.

Điều 3. - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt