CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang và thành lập các phường thuộc thị xã

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị xã Hà Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang như sau:

a) Thành lập thị xã Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Hà Tiên, xã Thuận Yên (trừ 2.732 ha diện tích tự nhiên và 3.302 nhân khẩu giao về xã Phú Mỹ quản lý), xã Mỹ Đức và xã Tiên Hải thuộc huyện Hà Tiên.

Thị xã Hà Tiên có 8.573,39 ha diện tích tự nhiên và 34.541 nhân khẩu, gồm 4 phường và 3 xã.

Địa giới thị xã Hà Tiên: Đông giáp huyện Hà Tiên; Tây và Nam giáp biển; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia.

b) Thành lập 4 phường thuộc thị xã Hà Tiên trên cơ sở thị trấn Hà Tiên (cũ) và 618 ha diện tích tự nhiên, 1.116 nhân khẩu của xã Mỹ Đức cụ thể như sau:

1. Phường Bình San: Thành lập phường Bình San trên cơ sở 148,55 ha diện tích tự nhiên và 5.698 nhân khẩu.

Địa giới phường Bình San: Đông giáp phường Đông Hồ; Tây giáp phường Pháo Đài; Nam giáp phường Pháo Đài và phường Tô Châu; Bắc giáp xã Mỹ Đức.

2. Phường Đông Hồ: Thành lập phường Đông Hồ trên cơ sở 1.571,64 ha diện tích tự nhiên và 8.360 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Hồ: Đông giáp huyện Hà Tiên; Tây giáp phường Bình San và xã Mỹ Đức; Nam giáp phường Tô Châu; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia.

3. Phường Tô Châu: Thành lập phường Tô Châu trên cơ sở 247,2 ha diện tích tự nhiên và 4.273 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tô Châu: Đông giáp xã Thuận Yên; Tây giáp phường Pháo Đài; Nam giáp biển; Bắc giáp phường Đông Hồ.

4. Phường Pháo Đài: Thành lập phường Pháo Đài trên cơ sở 805 ha diện tích tự nhiên và 6.507 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Pháo Đài: Đông giáp phường Bình San và phường Tô Châu; Tây và Nam giáp biển; Bắc giáp xã Mỹ Đức.

c) Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc thị xã Hà Tiên cụ thể như sau:

1. Xã Mỹ Đức có 1.632 ha diện tích tự nhiên và 3.302 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Mỹ Đức: Đông giáp phường Đông Hồ; Tây giáp biển; Nam giáp phường Bình San và phường Pháo Đài; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia.

2. Xã Thuận Yên có 3.042 ha diện tích tự nhiên và 5.346 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thuận Yên: Đông giáp huyện Hà Tiên; Tây giáp phường Tô Châu; Nam giáp biển; Bắc giáp phường Đông Hồ và huyện Hà Tiên.

3. Xã Tiên Hải (xã đảo) có 1.100 ha diện tích tự nhiên và 1.055 nhân khẩu.

d) Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Hà Tiên có 89.548,5 ha diện tích tự nhiên và 62.162 nhân khẩu, gồm 6 xã và 1 thị trấn.

Xã Phú Mỹ thuộc huyện Hà Tiên có 15.037,5 ha diên tích tự nhiên và 4.584 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải