CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa; thành lập thị xã Ayun Pa và

 huyện Phú Thiện; thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông

Bờ và xã Chư Băh thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

_______________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa; thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện; thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ và xã Chư Băh thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai như sau:

1. Thành lập thị xã Ayun Pa thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính toàn bộ 1.727,5 ha diện tích tự nhiên và 21.613 nhân khẩu của thị trấn Ayun Pa; 3.100 ha diện tích tự nhiên và 2.900 nhân khẩu của xã Ia RTô; 15.537 ha diện tích tự nhiên và 6.962 nhân khẩu của xã Ia Rbol; 8.336 ha diện tích tự nhiên và 3.583 nhân khẩu của xã Ia Sao.

Thị xã Ayun Pa có 28.700,5 ha diện tích tự nhiên và 35.058 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Ayun Pa: Đông giáp huyện Ia Pa và huyện Krông Pa; Tây giáp huyện Phú Thiện; Nam giáp tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp huyện Phú Thiện và huyện Ia Pa.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa như sau:

a) Thành lập phường Cheo Reo trên cơ sở điều chỉnh 442 ha diện tích tự nhiên và 5.387 nhân khẩu của thị trấn Ayun Pa.

Phường Cheo Reo có 442 ha diện tích tự nhiên và 5.387 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cheo Reo: Đông giáp xã Ia Trôk, huyện Ia Pa; Tây giáp xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện; Nam giáp phường Hòa Bình; Bắc giáp xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện.

b) Thành lập phường Hòa Bình trên cơ sở điều chỉnh 485 ha diện tích tự nhiên và 3.855 nhân khẩu của thị trấn Ayun Pa.

Phường Hòa Bình có 485 ha diện tích tự nhiên và 3.855 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hòa Bình: Đông giáp xã Ia Trôk, huyện Ia Pa; Tây giáp xã Ia Rbol; Nam giáp phường Đoàn Kết; Bắc giáp phường Cheo Reo.

c) Thành lập phường Đoàn Kết trên cơ sở điều chỉnh 384,71 ha diện tích tự nhiên và 6.972 nhân khẩu của thị trấn Ayun Pa.

Phường Đoàn Kết có 384,71 ha diện tích tự nhiên và 6.972 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đoàn Kết: Đông giáp xã Ia Trôk, huyện Ia Pa; Tây giáp xã Ia Rbol; Nam giáp phường Sông Bờ; Bắc giáp phường Hòa Bình.

d) Thành lập phường Sông Bờ trên cơ sở 415,79 ha diện tích tự nhiên và 5.399 nhân khẩu còn lại của thị trấn Ayun Pa.

Phường Sông Bờ có 415,79 ha diện tích tự nhiên và 5.399 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Sông Bờ: Đông giáp xã Ia Broăi, huyện Ia Pa; Tây giáp xã Ia Rbol; Nam giáp xã Ia Sao; Bắc giáp phường Đoàn Kết.

đ) Thành lập xã Chư Băh trên cơ sở điều chỉnh 6.959 ha diện tích tự nhiên và 3.306 nhân khẩu của xã Ia Rbol.

Xã Chư Băh có 6.959 ha diện tích tự nhiên và 3.306 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Chư Băh: Đông giáp xã Ia Rbol và các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết và Sông Bờ; Tây giáp xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Nam giáp xã Ia Rbol và tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện và phường Cheo Reo.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ayun Pa và các phường, xã trực thuộc:

- Xã Ia Rbol còn lại 8.578 ha diện tích tự nhiên và 3.656 nhân khẩu.

- Thị xã Ayun Pa có 28.700,5 ha diện tích tự nhiên và 35.058 nhân khẩu, có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ và các xã: Ia RTô, Chư Băh, Ia Rbol và xã Ia Sao.

3. Thành lập huyện Phú Thiện thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở 50.191 ha diện tích tự nhiên và 64.558 nhân khẩu còn lại của huyện Ayun Pa.

Huyện Phú Thiện có 50.191 ha diện tích tự nhiên và 64.558 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Chư A Thai, Ia AKe, Ia Sol, Ia Piar, Ia Peng, Ayun Hạ, Ia Yeng, Chrôh Pơnan, Ia Hiao và thị trấn Phú Thiện.

Địa giới hành chính huyện Phú Thiện: Đông giáp huyện Ia Pa; Tây giáp huyện Chư Sê; Nam giáp thị xã Ayun Pa; Bắc giáp huyện Chư Sê.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện:

Tỉnh Gia Lai có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và huyện Kông Chro.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng