CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bảo Lạc

để thành lập huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bảo Lạc để thành lập huyện Bảo Lâm,tỉnh Cao Bằng như sau:

Thànhlập huyện Bảo Lâm trên cơ sở 90.249 ha diện tích tự nhiên và 44.333 nhân khẩucủa huyện Bảo Lạc.

HuyệnBảo Lâm có 90.249 ha diện tích tự nhiên và 44.333 nhân khẩu; gồm 10 đơn vị hànhchính trực thuộc là các xã: Đức Hạnh, Lý Bôn, Vĩnh Quang, Vĩnh Phong, NamQuang, Tân Việt, Quảng Lâm, Mông Ân, Thái Học, Yên Thổ.

Địagiới hành chính huyện Bảo Lâm: Đông giáp huyện Bảo Lạc; Tây giáp tỉnh Hà Giang;Nam giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn; Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dânTrung Hoa và tỉnh Hà Giang.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lạc có91.926 ha diện tích tự nhiên và 45.796 nhân khẩu; gồm 14 đơn vị hành chính trựcthuộc là các xã: Xuân Trường, Khánh Xuân, Cô Ba, Thượng Hà, Cốc Pàng, Bảo Toàn,Hồng Trị, Phan Thanh, Hưng Đạo, Huy Giáp, Đình Phùng, Sơn Lộ, Hồng An và thịtrấn Bảo Lạc.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủtịch y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải