CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng

thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương,

Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

______________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập xã Giang Sơn Đông thuộc huyện Đô Lương trên cơ sở điều chỉnh 2.490,20 ha diện tích tự nhiên và 7.381 nhân khẩu của xã Giang Sơn.

Xã Giang Sơn Đông có 2.490,20 ha diện tích tự nhiên và 7.381 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Giang Sơn Đông: Đông giáp xã Tây Thành và xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành; Tây giáp xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương; Nam giáp xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Bắc giáp xã Kỳ Tân và thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ.

2. Thành lập xã Giang Sơn Tây thuộc huyện Đô Lương trên cơ sở 1.724,71 ha diện tích tự nhiên và 4.079 nhân khẩu còn lại của xã Giang Sơn.

Xã Giang Sơn Tây có 1.724,71 ha diện tích tự nhiên và 4.079 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Giang Sơn Tây: Bắc và Đông giáp xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương; Tây giáp xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, xã Nghĩa Hành, xã Kỳ Sơn và thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ; Nam giáp xã Hồng Sơn, xã Bồi Sơn và xã Lam Sơn, huyện Đô Lương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Đô Lương có 33 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Bài Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn, Nhân Sơn, Minh Sơn, Xuân Sơn, Lạc Sơn, Trung Sơn, Thuân Sơn, Đà Sơn và thị trấn Đô Lương.

3. Thành lập xã Xiêng My thuộc huyện Tương Dương trên cơ sở điều chỉnh 12.252,08 ha diện tích tự nhiên và 2.776 nhân khẩu của xã Nga My.

Xã Xiêng My có 12.252,08 ha diện tích tự nhiên và 2.776 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Xiêng My: Đông giáp xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông và xã Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu; Tây giáp xã Yên Thắng, huyện Tương Dương; Nam giáp xã Bình Chuẩn và xã Cam Lâm, huyện Con Cuông; Bắc giáp xã Nga My, huyện Tương Dương và xã Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Nga My còn lại 18.543,84 ha diện tích tự nhiên và 4.372 nhân khẩu.

Huyện Tương Dương có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Nga My, Xiêng My, Hữu Dương, Hữu Khuông, Kim Đa, Kim Tiến, Lượng Minh, Lưu Kiền, Luân Mai, Mai Sơn, Nhôn Mai, Tam Đình, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Thạch Giám, Xá Lượng, Yên Hoà, Yên Na, Yên Thắng, Yên Tĩnh và thị trấn Tương Dương.

4. Thành lập xã Hùng Thành thuộc huyện Yên Thành trên cơ sở điều chỉnh 1.528,02 ha diện tích tự nhiên và 5.492 nhân khẩu của xã Hậu Thành.

Xã Hùng Thành có 1.528,02 ha diện tích tự nhiên và 5.492 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hùng Thành: Đông giáp xã Hậu Thành, huyện Yên Thành; Tây giáp xã Kim Thành; Nam giáp xã Phúc Thành; Bắc giáp xã Lăng Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Hậu Thành còn lại 798,60 ha diện tích tự nhiên và 5.184 nhân khẩu.

Huyện Yên Thành có 38 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hậu Thành, Hùng Thành, Bảo Thành, Bắc Thành, Công Thành, Đô Thành, Đồng Thành, Đức Thành, Hồng Thành, Hợp Thành, Hoa Thành, Khánh Thành, Lăng Thành, Liên Thành, Long Thành, Lý Thành, Mã Thành, Minh Thành, Mỹ Thành, Nam Thành, Nhân Thành, Phúc Thành, Phú Thành, Quang Thành, Sơn Thành, Tăng Thành, Tân Thành, Thọ Thành, Thịnh Thành, Trung Thành, Văn Thành, Viên Thành, Vĩnh Thành, Xuân Thành, Đại Thành, Tây Thành, Kim Thành và thị trấn Yên Thành.

5. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Nghi Trung, xã Nghi Long, xã Nghi Hoa, xã Nghi Diên để mở rộng thị trấn Quán Hành thuộc huyện Nghi Lộc:

Điều chỉnh 174,23 ha diện tích tự nhiên và 1.532 nhân khẩu của xã Nghi Trung; 11,07 ha diện tích tự nhiên và 253 nhân khẩu của xã Nghi Long; 132,6 ha diện tích tự nhiên và 1.434 nhân khẩu của xã Nghi Hoa; 20,61 ha diện tích tự nhiên và 97 nhân khẩu của xã Nghi Diên về thị trấn Quán Hành quản lý.

Thị trấn Quán Hành có 389,90 ha diện tích tự nhiên và 5.114 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quán Hành: Đông giáp xã Nghi Trung và xã Nghi Long; Tây giáp xã Nghi Diên và xã Nghi Hoa; Nam giáp xã Nghi Trung; Bắc giáp xã Nghi Long và xã Nghi Hoa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Nghi Trung còn lại 783,58 ha diện tích tự nhiên và 7.756 nhân khẩu.

- Xã Nghi Hoa còn lại 496,92 ha diện tích tự nhiên và 5.512 nhân khẩu.

- Xã Nghi Long còn lại 658,17 ha diện tích tự nhiên và 6.812 nhân khẩu.

- Xã Nghi Diên còn lại 689,44 ha diện tích tự nhiên và 6.991 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng