CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc giải thể các thị trấn nông trường Tân Trào,Sông Lô, Tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, YênSơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

___________________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Bộ trưởng, Trưởngban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay giải thể các trị trấn nông trường và thành lập các xã thuộc các huyện NaHang, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang như sau:

1.Giải thể thị trấn nông trường Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương. Dân cư thuộc thịtrấn nông trường hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Minh Thanh, Tú Thịnh,Phúc Ứng, Bình Yên, Thượng Ấm, Tân Trào và thị trấn Sơn Dươngđược giao về các xã và thị trấn nói trên quản lý.

2.Giải thể thị trấn nông trường Sông Lô thuộc huyện Yên Sơn. Dân cư thuộc thịtrấn nông trường hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã An Tường, Nhữ Khê, ĐộiBình, An Khang, Thắng Quân, Thái Long, Lưỡng Vượng, Hoàng Khai, Đội Cấn và thịtrấn Tân Bình được giao về các xã và thị trấn nói trên quản lý.

3.Giải thể thị trấn nông trường Tháng 10 thuộc huyện Yên Sơn. Dân cư thuộc thịtrấn nông trường hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Mỹ Bằng, Phú Lâm, NhữHán, Kim Phú được giao về cho các xã nói trên quản lý.

Cụm dân cư thuộc đội 15 (gồm 79 hộ với 304 nhân khẩu) hiện sinh sống trên địa bànxã Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) nay giao xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơnquản lý.

Cụm dân cư thuộc đội 11 (gồm 5 hộ với 23 nhân khẩu) hiện sinh sống tại xã Đông Khê(huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nay giao xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn quản lý.

4.Chia xã Đức Xuân thuộc huyện Na Hang thành hai xã Xuân Tân và Xuân Tiến.

XãXuân Tân có 7.600 ha diện tích tự nhiên và 2.353 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Xuân Tân: Đông giáp xã Sinh Long, Tây giáp xã Khuôn Hà và xãThúy Loa; Nam giáp xã Xuân Tiến; Bắc giáp xã Thúy Loa và huyện Bắc Quang (tỉnhHà Giang).

XãXuân Tiến có 5.434 ha diện tích tự nhiên và 1.903 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Xuân Tiến: Đông giáp xã Côn Lôn, xã Trùng Khánh và xã SinhLong; Tây giáp xã Thượng Lâm và xã Khuôn Hà; Nam giáp xã Thượng Lâm; Bắc giápxã Xuân Tân.

5.Chia xã Yên Hương thuộc huyện Hàm Yên thành hai xã Yên Lâm và Yên Phú.

XãYên Lâm có 12.800 ha diện tích tự nhiên và 2.893 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Yên Lâm: Đông giáp xã Yên Phú và xã Minh Khương; Tây giápcác huyện Lục Yên, Yên Bình (tỉnh Yên Bái); Nam giáp xã Yên Phú và huyện YênBình (tỉnh Yên Bái); Bắc giáp xã Bạch Xa và huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang).

XãYên Phú có 8.450 ha diện tích tự nhiên và 6.263 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Yên Phú: Đông giáp các xã Minh Dân, Phù Lưu và Tân Thành;Tây giáp xã Yên Lâm và huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái); Nam giáp huyện Yên Bình(tỉnh Yên Bái) và thị trấn Tân Yên; Bắc giáp các xã Minh Khương, Minh Dân vàYên Lâm.

6.Chia xã An Khê thuộc huyện Yên Sơn thành hai xã Nhữ Hán và Nhữ Khê.

Xã Nhữ Hán có 2.152 ha diện tích tự nhiên và 4.400 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nhữ Hán: Đông giáp xã Hoàng Khai và xã Đội Cấn; Tây giáp xãMỹ Bằng và huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ); Nam giáp xã Nhữ Khê và huyện ĐoanHùng (tỉnh Phú Thọ); Bắc giáp các xã Mỹ Bằng, Phú Lâm và Hoàng Khai.

XãNhữ Khê có 1.685 ha diện tích tự nhiên và 4.600 nhân khẩu.

Địagiới hành chính xã Nhữ Khê: Đông giáp xã Đội Cấn; Tây giáp xã Nhữ Hán và huyệnĐoan Hùng (tỉnh Phú Thọ); Nam giáp xã Đội Bình và huyện Đoan Hùng (tỉnh PhúThọ); Bắc giáp xã Nhữ Hán và xã Đội Cấn.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quyđịnh trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh TuyênQuang, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng cáccơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải