chÝnh phñ

NGHỊĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/ 2007/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2007

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CHÂU HƯNG THUỘC HUYỆN VĨNH LỢI,

TỈNH BẠC LIÊU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đềnghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Thới để thành lập thị trấn ChâuHưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu nhưsau:

Thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi trên cơ sở toàn bộ 3.155ha diện tích tự nhiên và 11.311 nhân khẩu của xã Châu Hưng và điều chỉnh 265,23ha diện tích tự nhiên và 1.438 nhân khẩu của xã Châu Thới.

Thị trấn Châu Hưng có 3.420,23 ha diện tích tựnhiên và 12.749 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Châu Hưng: Đông giáp xã Hưng Hội và xã HưngThành, huyện Vĩnh Lợi; Tây giáp xã Châu Thới và xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi;Nam giáp phường 7, thị xã Bạc Liêu và xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; Bắc giáp xãChâu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Châu Thới còn lại 4.273,77 ha diện tích tự nhiên và 14.493 nhân khẩu.

Huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hưng Hội,Hưng Thành, Châu Hưng A, Châu Thới, Long Thạnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và thịtrấn Châu Hưng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đềubãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Bạc Liêu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng