CHÍNH PHỦ
Số: 57/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn thuộc huyện Kim Môn và huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Kim Môn và Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng như sau:

1. Thành lập thị trấn Phú Thái, thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Kim Môn trên cơ sở diện tích tự nhiên 214,17 hécta với 2.700 nhân khẩu của xã Phúc Thành A; diện tích tự nhiên 53,39 hécta với 1.650 nhân khẩu của xã Kim Anh cùng huyện.

Thị trấn Phú Thái có diện tích tự nhiên 267,56 hécta; 4.350 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Phú Thái: phía Đông giáp xã Kim Lương; phía Tây giáp xã Phúc Thành A; phía Nam giáp xã Kim Anh; phía Bắc giáp xã Long Xuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Xã Phúc Thành A còn lại diện tích tự nhiên 324 hécta; 5.279 nhân khẩu.

Xã Kim Anh còn lại diện tích tự nhiên 486,61 hécta; 6.664 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Vương, thị trấn huyện lỵ của huyện Phù Tiên trên cơ sở diện tích tự nhiên 137,96 hécta với 2.434 nhân khẩu của xã Ngô Quyền; diện tích tự nhiên 54 hécta với 3.880 nhân khẩu của xã Dị Chế cùng huyện.

Thị trấn Vương có diện tích tự nhiên 199,96 hécta; 6.314 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Vương: phía Đông giáp xã Đoàn Đào; phía Tây và phía Nam giáp xã Dị Chế; phía Bắc giáp xã Ngô Quyền.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Xã Ngô Quyền còn lại 339,91 hécta với 4.916 nhân khẩu.

Xã Dị Chế còn lại diện tích tự nhiên 527 hécta với 5.150 nhân khẩu.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt