CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập cáchuyện Dầu Tiếng, Phú Giáo,

Dĩ An và thành lập xã thuộc các huyện Dầu Tiếng và DĩAn tỉnh Bình Dương

__________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Dĩ An tỉnh Bình Dươngnhưsau:

1.Tái lập huyện Dầu Tiếng trên cơ sở 72.010 ha diện tích tự nhiên và 82.787 nhânkhẩu của huyện Bến Cát:

Huyện Dầu Tiếng có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Định An, Định Hiệp,Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Long Tân, An Lập, Thanh An, Thanh Tuyền, LongHòa và thị trấn Dầu Tiếng.

Địa giới hành chính huyện Dầu Tiếng: Đông giáp huyện Bến Cát; Tây giáp tỉnh TâyNinh; Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát có 58.652 ha diện tích tựnhiên và 104.434 nhân khẩu, gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: CâyTrường II, Trừ Văn Thố, Long Nguyên, Lai Hưng, Thới Hòa, Chánh Phú Hòa, TânĐịnh, Hòa Lợi, Phú An, An Tây, An Điền, Hưng Hòa, Tân Hưng, Lai Uyên và thịtrấn Mỹ Phước

Địa giới hành chính huyện Bến Cát: Đông giáp huyện Phú Giáo và Tân Uyên; Tây giáphuyện Dầu Tiếng và thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp thị xã Thủ Dầu Một; Bắc giáptỉnh Bình Phước.

2.Tái lập huyện Phú Giáo trên cơ sở 53.861 ha diện tích tự nhiên và 58.207 nhânkhẩu của huyện Tân Uyên:

Huyện Phú Giáo có 9 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Vĩnh Hòa, An Bình, AnLinh, Tân Hiệp, Phước Sang, Phước Hòa, An Long, Tân Long và thị trấn PhướcVĩnh.

Địagiới hành chính huyện Phú Giáo: Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Tây giáp huyện BếnCát; Nam giáp huyện Tân Uyên; Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên có 61.117 ha diện tích tựnhiên và 115.104 nhân khẩu, gồm 18 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: TânBình, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thái Hòa, Thạnh Phước,Bạch Đằng, Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, Tân Thành, Tân Lập, Tân Định, Hội Nghĩa,Bình Mỹ, thị trấn Uyên Hưng và thị trấn Tân Phước Khánh.

Địa giới hành chính huyện Tân Uyên: Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Tây giáp huyện Bến Cátvà thị xã Thủ Dầu Một; Nam giáp huyện Dĩ An và tỉnh Đồng Nai; Bắc giáp huyệnPhú Giáo.

3.Tái lập huyện Dĩ An trên cơ sở 5.735 ha diện tích tự nhiên và 90.455 nhân khẩucủa huyện Thuận An.

HuyệnDĩ Ancó 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Bình An, Tân Bình,Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Bình và thị trấn Dĩ An.

Địa giới hành chính huyện Dĩ An: Đông giáp tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh;Tây giáp huyện Thuận An; Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Bắc giáp huyện TânUyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thuận Ancó 8.246 ha diện tíchtự nhiên và 108.505 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã:Bình Chuẩn, An Phú, An Sơn, Hưng Định, Thuận Giao, Bình Nhâm, Bình Hòa, VĩnhPhú, thị trấn Lái Thiêu và thị trấn An Thạnh.

Địa giới hành chính huyện Thuận An: Đông giáp huyện Dĩ An; Tây giáp thành phố HồChí Minh; Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Bắc giáp thị xã Thủ Dầu Một và huyệnTân Uyên.

Điều 2. Điều chỉnh địa giới hành chínhđể thành lập các xã thuộc huyện Dầu Tiếng và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưsau:

1.Huyện Dầu Tiếng:

Điều chỉnh 1.800 ha diện tích tự nhiên và 1.007 nhân khẩu của thị trấn Dầu Tiếng sápnhập vào xã Định Hiệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Dầu Tiếng có 3.487 ha diện tích tựnhiên và 17.005 nhân khẩu.

Thành lập xã Định An trên cơ sở 11.570 ha diện tích tự nhiên và 5.377 nhân khẩu củaxã Định Hiệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Định Hiệp có 5.402 ha diện tích tự nhiênvà 7.420 nhân khẩu.

2.Huyện Dĩ An:

Điều chỉnh 101 ha diện tích tự nhiên và 2.780 nhân khẩu của xã Tân Đông Hiệp sápnhập vào thị trấn Dĩ An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Tân Đông Hiệp có 1.192 ha diện tích tựnhiên và 15.940 nhân khẩu.

Thành lập xã An Bình trên cơ sở 319 ha diện tích tự nhiên và 5.350 nhân khẩu của thịtrấn Dĩ An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Dĩ An có 1.049 ha diện tích tựnhiên và 24.116 nhân khẩu.

Điều 3.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quyđịnh trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải