CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và

chia các huyện Phong Châu và Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ

 __________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay chia huyện Phong Châu và huyện Tam Thanh, để tái lập các huyện Lâm Thao,Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ như sau:

1.Chia huyện Phong Châu thành huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh.

Huyện Lâm Thao có 12.534 ha diện tích tự nhiên và 122.038 nhân khẩu, gồm 17 đơn vịhành chính trực thuộc là các xã: Hà Thạch, Sơn Vi, Thạch Sơn, Hợp Hải, BảnNguyên, Kinh Kệ, Vĩnh Lại, Cao Xá, Tiên Kiên, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình,Sơn Dương, Tứ Xã, Xuân Lũng, Xuân Huy và thị trấn Lâm Thao.

Địa giới hành chính huyện Lâm Thao: Đông giáp thành phố Việt Trì; Tây giáp huyệnTam Nông và thị xã Phú Thọ; Nam giáp tỉnh Hà Tây; Bắc giáp huyện Phù Ninh.

Huyện Phù Ninh có 17.764 ha diện tích tự nhiên và 118.669 nhân khẩu, gồm 21 đơn vịhành chính trực thuộc là các xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Trạm Thản, Tiên Phú, TrịQuận, Hạ Giáp, Tiên Du, An Đạo, Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, Hùng Lô, Trung Giáp,Bảo Thanh, Gia Thanh, Phú Lộc, Phú Nham, Kim Đức, Phù Ninh, thị trấn Phong Châuvà thị trấn Phú Hộ.

Địa giới hành chính huyện Phù Ninh: Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc; Tây giáp huyện ThanhBa và thị xã Phú Thọ; Nam giáp thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao; Bắc giáphuyện Đoan Hùng và tỉnh Tuyên Quang.

2.Chia huyện Tam Thanh thành huyện Tam Nông và huyện Thanh Thủy.

HuyệnTam Nông có 14.659 ha diện tích tự nhiên và 79.112 nhân khẩu, gồm 20 đơn vịhành chính trực thuộc là các xã: Hùng Đô, Quang Húc, Hiền Quan, Thanh Uyên, TamCường, Văn Lương, Cổ Tiết, Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu, Dậu Dương, Thượng Nông,Hồng Đà, Phương thịnh, Tề Lễ, Tứ Mỹ, Xuân Quang, Hương Nha, Vực Trường và thịtrấn Hưng Hóa.

Địa giới hành chính huyện Tam Nông: Đông giáp huyện Lâm Thao và tỉnh Hà Tây; Tâygiáp các huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Sông Thao; Nam giáp huyện Thanh Thủy; Bắcgiáp huyện Thanh Ba và thị xã Phú Thọ.

HuyệnThanh Thủy có 12.097 ha diện tích tự nhiên và 72.900 nhân khẩu, gồm 15 đơn vịhành chính trực thuộc là các xã: Xuân Lộc, Thạch Đồng, Tân Phương, La Phù, BảoYên, Đoan Hạ, Sơn Thủy, Hoàng Xá, Trung thịnh, Đồng Luận, Trung Nghĩa, PhượngMao, Yến Mao, Tu Vũ và Đào Xá.

Địa giới hành chính huyện Thanh Thủy: Đông giáp tỉnh Hà Tây; Tây giáp các huyệnThanh Sơn; Nam giáp tỉnh Hòa Bình; Bắc giáp huyện Tam Nông.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quyđịnh trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải