CHÍNH PHỦ

Số: 61/2000/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo theo quy định tại Điều60 của Bộ luật Hình sự và các điều 227, 234, 237 và 238 của Bộ luật Tố tụngHình sự;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1.Việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo nhằm tạo điều kiện cho người đượchưởng án treo làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mìnhngay trong môi trường xã hội bình thường, dưới sự giám sát, giáo dục của cơquan, tổ chức, đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn nơi người được hưởng án treo làm việc, công tác, học tập hoặc cư trú (sauđây gọi chung là cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục) và gia đình của người đó.

Chương II

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

Điều 4.Người được hưởng án treo có nghĩa vụ:

1.Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các nghĩa vụcông dân và quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư nơi mình cư trú;

2.Ghi chép đầy đủ các nội dung quy định trong sổ theo dõi người được hưởng ántreo và nộp lại cho người trực tiếp giám sát, giáo dục khi hết thời gian thửthách;

3.Chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (nếu có);

4.Hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp giám sát, giáo dục vềtình hình rèn luyện, tu dưỡng của mình; trong trường hợp người được hưởng ántreo vắng mặt khỏi nơi cư trú trên 30 ngày, thì bản báo cáo phải có nhận xétcủa cảnh sát khu vực hoặc công an xã nơi người đó đến tạm trú;

5.Làm bản tự kiểm điểm về quá trình rèn luyện, tu dưỡng của mình gửi Thủ trưởngcơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục, khi đã chấp hành được một phần hai thờigian thử thách. Bản tự kiểm điểm phải có nhận xét của người trực tiếp giám sát,giáo dục và cảnh sát khu vực, công an xã hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởngthôn, làng, ấp, bản nơi người đó cư trú;

6.Làm báo cáo về quá trình rèn luyện, tu dưỡng của mình gửi Thủ trưởng cơ quan,tổ chức giám sát, giáo dục, khi hết thời gian thử thách. Bản báo cáo phải cónhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo dục. Đồng thời phải nộp lại sổ theodõi người được hưởng án treo cho người trực tiếp giám sát, giáo dục;

7.Trong trường hợp người được hưởng án treo đi ra khỏi nơi cư trú:

a)Nếu là cán bộ, công chức, quân nhân, công nhân quốc phòng, người lao động làmcông ăn lương, thì phải xin phép Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi mình làm việc,đồng thời báo cho cảnh sát khu vực, công an xã hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởngthôn, làng, ấp, bản nơi mình cư trú;

b)Nếu là người đang học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thì phải xin phép cơsở giáo dục, đào tạo nơi mình học tập, đồng thời báo cho cảnh sát khu vực, côngan xã hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản nơi mình cư trú;

c)Nếu là người được giao cho Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn giám sát, giáo dục thì phải báo cáo với ngườitrực tiếp giám sát, giáo dục mình. Trong trường hợp đi khỏi nơi cư trú trên 30ngày, thì phải báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giám sát, giáo dụcmình, trong đó ghi rõ thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú;

d)Trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 7 của Điều này, nếu ngườiđược hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú qua đêm, thì khi đến nơi phải trình báongay và nộp sổ theo dõi người được hưởng án treo cho cảnh sát khu vực hoặc côngan xã nơi đến tạm trú.

Điều 5.

1.Người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, quân nhân, công nhân quốc phòng,người lao động làm công ăn lương, nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổchức, đơn vị quân đội nơi mình làm việc trước khi phạm tội, thì được bố trícông việc phù hợp với yêu cầu, mục đích giám sát, giáo dục và được hưởng chế độcủa cán bộ, công chức, quân nhân, người lao động làm công ăn lương theo côngviệc mà mình đảm nhiệm.

2.Người được hưởng án treo là người đang học tập tại cơ sở giáo dục, đào tạo, nếuđược tiếp tục học tập tại cơ sở giáo dục, đào tạo cũ thì được hưởng các quyềnlợi theo quy chế của cơ sở giáo dục, đào tạo đó.

3.Người được hưởng án treo không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều nàythì được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giám sát, giáo dục, giúp đỡ tìmviệc làm, ổn định cuộc sống tại địa phương.

4.Người được hưởng án treo thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cáchmạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt độngkháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng hoặc người đang được hưởng các chếđộ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trongtrường hợp người được hưởng án treo chuyển đi nơi khác thì cơ quan, tổ chứcgiám sát, giáo dục có trách nhiệm thông báo ngay cho Tòa án đã ra quyết địnhthi hành án kèm theo hồ sơ của người đó để Tòa án làm thủ tục cần thiết giaocho cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo chuyển đến tiếp tục giám sát,giáo dục.

Điều 12. Giađình của người được hưởng án treo có trách nhiệm và quyền:

1.Luôn quan tâm, gần gũi và có biện pháp cụ thể giúp đỡ người được hưởng án treosửa chữa lỗi lầm của mình, không vi phạm pháp luật; nhắc nhở, uốn nắn kịp thờikhi người đó có hành vi sai trái;

2.Phối hợp chặt chẽ với người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng ántreo trong việc quản lý, giáo dục người đó; trong trường hợp người bị kết án làngười chưa thành niên, thì gia đình của người đó phải có bản cam kết với cơquan, tổ chức giám sát, giáo dục;

3.Thông báo cho cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo vềkết quả rèn luyện, tu dưỡng của người đó khi có yêu cầu;

4.Tham dự các cuộc họp kiểm điểm người được hưởng án treo;

5.Thực hiện việc bồi thường thiệt hại do người được hưởng án treo là người chưathành niên gây ra. Đối với người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18tuổi, thì chỉ bồi thường khi người đó không có đủ tài sản để bồi thường.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Ngườinào vi phạm các quy định của Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lýkỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

Điều 14. Nghịđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 15.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.