CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu

và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Yên Phú như sau:

1. Chia xã Sơn Thành thuộc huyện Tuy Hòa thành xã Sơn Thành Đông và xã Sơn Thành Tây.

- Xã Sơn Thành Đông có 5.656,90 ha diện tích tự nhiên và 8.650 nhân khẩu.

Đia giới hành chính xã Sơn Thành Đông: Đông giáp các xã Hòa Phú, Hòa Mỹ Tây; Tây giáp xã Sơn Thành Tây; Nam giáp xã Hòa Mỹ Tây và huyện Sông Hinh; Bắc giáp các huyện Sơn Hòa, Phú Hòa.

- Xã Sơn Thành Tây có 12.441,10 ha diện tích tự nhiên và 4.008 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Thành Tây: Đông giáp xã Sơn Thành Đông; Tây giáp huyện Sông Hinh; Nam giáp xã Hòa Mỹ Tây và huyện Sông Hinh; Bắc giáp huyện Sơn Hòa.

2. Thành lập xã Xuân Lâm thuộc huyện Sông Cầu trên cơ sở 13.038 ha diện tích tự nhiên và 4.003 nhân khẩu của thi trấn Sông Cầu.

Xã Xuân Lâm có 13.038 ha diện tích tự nhiên và 4.003 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Xuân Lâm: Đông giáp thi trấn Sông Cầu và xã Xuân Phương; Tây giáp huyện Đống Xuân; Nam giáp xã Xuân Thọ 1; Bắc giáp các xã Xuân Bình, Xuân Lộc và tỉnh Bình Định.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Xuân Lâm, thị trấn Sông Cầu còn lại 1.545 ha diện tích tự nhiên và 18.470 nhân khẩu.

3. Chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa

- Huyện Đông Hòa có 26.959 ha diện tích tự nhiên và 115.246 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hoà Xuân Nam, Hòa Vinh, Hòa Tâm, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc.

Địa giới hành chính huyện Đông Hòa: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Tây Hòa; Nam giáp tỉnh Khánh Hòa và Biển Đông; Bắc giáp thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa.

- Huyện Tây Hòa có 61.043 ha diện tích tự nhiên và 120.617 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Đồng, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Địa giới hành chính huyện Tây Hòa Đông giáp huyện Đông Hòa; Tây giáp huyện Sông Hinh; Nam giáp tỉnh Khánh Hòa; Bắc giáp các huyện Sơn Hòa, Phú Hòa.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải