CHÍNH PHỦ
Số: 62/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1996

NGHỊ ĐỊNH

Về việc sửa đổi điểm 9 và điểm 10, điều 4 nghị định 96/CP

ngày 27 tháng 12 năm 1995

 _________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thuvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.-Điểm 9 và điểm 10, Điều 4 của Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu được sửa lại như sau:

"9. Hoạt động dịch vụ trục vớt cứu hộ (khảo sát, trục vớt, lai dắt vào bờ), lai dắt tầu biển áp dụng thuế suất 2%. 10. Hoạt động hoa tiêu áp dụng thuế suất 30%".

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt