CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành

để tái lập huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nayđiều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành để tái lập huyện Châu Thành Anhư sau:

Táilập huyện Châu Thành A trên cơ sở 22.139 ha diện tích tự nhiên và 163.357 nhânkhẩu của huyện Châu Thành.

HuyệnChâu Thành A gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Tân Thuận, ThạnhXuân, Tân Hoà, Trường Long, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Trường Long Tây và Tân Phú Thạnh.

Địagiới hành chính huyện Châu Thành A: Đông giáp huyện Châu Thành; Tây giáp huyệnPhụng Hiệp và huyện Vị Thuỷ; Nam giáp tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp huyện Ô Môn.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính để tái lập huyện Châu Thành A, huyện ChâuThành có 18.851 ha diện tích tự nhiên và 121.689 nhân khẩu, gồm 6 đơn vị hànhchính trực thuộc là các xã: Đông Thạnh, Đông Phú, Đông Phước, Phú An, Phú Hữuvà thị trấn Cái Răng.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải