HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 64/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 64/HĐBT NGÀY 16-4-1988

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ CAM HIỆP CỦA

HUYỆN CAM RANH THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-2-1980;

Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;

Xét để nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay chia xã Cam Hiệp của huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Khánh thành hai xã lấy tên là xã Cam Hiệp Nam và xã Cam Hiệp Bắc.

- Xã Cam Hiệp Nam có 3 thôn Quảng Đức, Suối Cát và Vĩnh Thái với 1.919 hécta diện tích tự nhiên và 4.461 nhân khẩu.

Địa giới xã Cam Hiệp Nam ở phía đông giáp các xã Cam Đức và Cam Thành Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Nam; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

- Xã Cam Hiệp Bắc có thôn Trung Hiệp với 915 hécta diện tích tự nhiên và 2.405 nhân khẩu.

Địa giới xã Cam Hiệp Bắc ở phía đông giáp các xã Cam Đức và Cam Hải Tây; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam Hiệp Nam; phía bắc giáp xã Cam Hoà.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh