CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1999
chính phủ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã,thị trấn thuộc các huyện

Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và Thọ Xuân, tỉnh ThanhHóa

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và ThọXuân, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1.Thành lập xã Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn trên cơ sở 12.195 ha diện tích tựnhiên và 2.605 nhân khẩu của xã Sơn Thủy.

Địagiới hành chính xã Na Mèo: Đông giáp xã Sơn Thủy và xã Sơn Điện, Tây giáp Cộnghòa dân chủ nhân dân Lào, Nam giáp xã Sơn Điện, Bắc giáp xã Sơn Thủy.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Sơn Thủy có 13.175 ha diện tích tự nhiênvà 2.981 nhân khẩu.

2.Thành lập xã Mường Mìn thuộc huyện Quan Sơn trên cơ sở 8.190 ha diện tích tựnhiên và 2.115 nhân khẩu của xã Sơn Điện.

Địagiới hành chính xã Mường Mìn: Đông giáp xã Sơn Điện, Tây giáp xã Sơn Thủy, Namgiáp Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bắc giáp xã Sơn Thủy.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Sơn Điện có 10.355 ha diện tích tự nhiênvà 4.287 nhân khẩu.

3.Thành lập xã Mường Lý thuộc huyện Mường Lát trên cơ sở 12.009 ha diện tích tựnhiên và 3.874 nhân khẩu của xã Trung Lý.

Địagiới hành chính xã Mường Lý: Đông giáp xã Trung Lý, Tây giáp xã Tam Chung, Namgiáp xã Trung Lý, Bắc giáp tỉnh Sơn La.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Trung Lý có 16.230 ha diện tích tự nhiênvà 4.263 nhân khẩu.

4.Thành lập xã Thanh Hòa thuộc huyện Như Xuân trên cơ sở 9.187 ha diện tích tựnhiên và 1.813 nhân khẩu của xã Thanh Phong.

Địagiới hành chính xã Thanh Hòa: Đông giáp xã Thanh Lâm và xã Xuân Quỳ, Tây giáptỉnh Nghệ An, Nam giáp xã Xuân Bình, Bắc giáp xã Thanh Phong.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Phong có 2.788 ha diện tích tựnhiên và 2.525 nhân khẩu.

5.Giải thể thị trấn nông trường Sao Vàng thuộc huyện Thọ Xuân và thành lập thịtrấn Sao Vàng trên cơ sở 4.950 nhân khẩu của thị trấn nông trường Sao Vàng đangquản lý, 102,5 ha diện tích tự nhiên của xã Thọ Lâm, 186,5 ha diện tích tựnhiên của xã Xuân Thắng.

Thịtrấn Sao Vàng có 289 ha diện tích tự nhiên và 4.950 nhân khẩu.

Địagiới hành chính thị trấn Sao Vàng: Đông giáp xã Xuân Hưng, Tây giáp xã Thọ Lâm,Nam giáp xã Xuân Thắng, Bắc giáp xã Thọ Lâm.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính:

XãThọ Lâm có 2.150,5 ha diện tích tự nhiên và 7.797 nhân khẩu.

XãXuân Thắng có 1.547,5 ha diện tích tự nhiên và 4.126 nhân khẩu.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủtịch y ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải