CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Sơn

để tái lập huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủtịch y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuậnvà Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nayđiều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Sơn để tái lập huyện Bác Ái như sau:

Táilập huyện Bác Ái trên cơ sở 103.090,18 ha diệntích tự nhiên và 29.835 nhân khẩu của huyện Ninh Sơn.

HuyệnBác Ái gồm 9 đơn vị hành chính trựcthuộc là các xã: Phước Bình, Phước Hoà, Phước Tân, Phước Đại, Phước Tiến, PhướcThắng, Phước Thành, Phước Trung và Phước Chính.

Địagiới hành chính huyện Bác Ái:Đông giáp tỉnh Khánh Hoà; Tây giáp tỉnh Lâm Đồng; Nam giáp huyện Ninh Sơn vàhuyện Ninh Hải; Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hoà.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính để tái lập huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn có 77.058 hadiện tích tự nhiên và 54.903 nhân khẩu, gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc làcác xã: Lâm Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, Hoà Sơn, Nhơn Sơn, Lương Sơn, Ma Nới và thịtrấn Tân Sơn.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải