CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc thành lập các phường và xã thuộc thị xã Kon Tum và huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các phường và xã thuộc thị xã Kon Tum và huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum như sau:

Thị xã Kon Tum:

1. Thành lập phường Lê Lợi trên cơ sở điều chỉnh 215 ha diện tích tự nhiên và 2.390 nhân khẩu của xã Chư H Reng; 155 ha diện tích tự nhiên và 898 nhân khẩu của xã Đoàn Kết; 25 ha diện tích tự nhiên và 168 nhân khẩu của xã Hòa Bình.

Phường Lê Lợi có 395 ha diện tích tự nhiên và 3.456 nhân khẩu

Địa giới hành chính Phường Lê Lợi: Đông giáp xã Chư Hreng; Tây giáp Đoàn Kết; Nam giáp xã Hòa Bình; Bắc giáp phường Quyết Thắng và phường Thống Nhất.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

xã Chư H Reng có 2.758 ha diện tích tự nhiên và 1.381 nhân khẩu.

Xã Đoàn Kết có 2.715 ha diện tích tự nhiên và 5.290 nhân khẩu.

Xã Hòa Bình có 6.655 ha diện tích tự nhiên và 8.916 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh 274 ha diện tích tự nhiên và 4.056 nhân khẩu của xã Vinh Quang về phường Quang Trung và thành lập phường Duy Tân trên cơ sở 545,5 ha diện tích tự nhiên và 3.436 nhân khẩu của phường Quang Trung.

Địa giới hành chính phường Duy Tân: Đông giáp phường Lê Lợi;; Tây giáp xã Vinh Quang; Nam giáp phường Quang Trung; Bắc giáp xã Đăk Cấm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Phường Quang Trung có 414 ha diện tích tự nhiên và 8.421 nhân khẩu.

Xã Vinh Quang có 2.726 ha diện tích tự nhiên và 7.402 nhân khẩu.

Huyện Đắk Hà:

3. Thành lập xã Đắk Mar trên cơ sở điều chỉnh 4.123,5 ha diện tích tự nhiên và 2.567 nhân khẩu của xã Đắk H Ring; 535 ha diện tích tự nhiên và 1.232 nhân khẩu của xã Hà Mòn.

Xã Đắk Mar có 4.658,5 ha diện tích tự nhiên và 3.799 nhân khẩu.

Địa giới thành chính xã Đắk Mar: Đông giáp xã Đắk Ui; Tây giáp huyện Sa Thầy; Nam giáp xã Hà Mòn và thị trấn Đắk Hà; Bắc giáp xã Đắk H Ring ;

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Đắk H Ring có 9.796,5 ha diện tích tự nhiên và 3.558 nhân khẩu.

Xã Hà Mòn có 3.565 ha diện tích tự nhiên và 4.668 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải