CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Trà Lĩnh,Thông Nông, Thạch An

và Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

__________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn huyện lỵ các huyện Trà Lĩnh, Thông Nông, Thạch An và thịtrấn cửa khẩu huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng như sau:

1.Thành lập thị trấn Hùng Quốc - thị trấn huyện lỵ, huyện Trà Lĩnh trên cơ sởtoàn bộ diện tích và dân số của xã Hùng Quốc.

Thị trấn Hùng Quốc có 1.540 ha diện tích tự nhiên và 4.265 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hùng Quốc: Đông giáp xã Xuân Nội; Tây giáp xã QuangHán; Nam giáp xã Cao Chương; Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

2.Thành lập thị trấn Thông Nông - thị trấn huyện lỵ, huyện Thông Nông trên cơ sở935 ha diện tích tự nhiên và 2.113 nhân khẩu của xã Đa Thông.

Địa giới hành chính thị trấn Thông Nông: Đông giáp xã Đa Thông; Tây giáp xã NgọcĐộng; Nam giáp xã Lương Can; Bắc giáp xã Đa Thông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đa Thông có 3.440,75 ha diện tích tựnhiên và 3.735 nhân khẩu.

3.Thành lập thị trấn Đông Khê - thị trấn huyện lỵ, huyện Thạch An trên cơ sở toànbộ diện tích và dân số của xã Thượng Pha, 318,32 ha diện tích tự nhiên và 1.112nhân khẩu của xã Lê Lai.

Thị trấn Đông Khê có 1.497,32 ha diện tích tự nhiên và 3.701 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Đông Khê: Đông giáp xã Lê Lợi và Danh Sỹ; Tây giáp xã LêLai; Nam giáp xã Đức Xuân; Bắc giáp xã Lê Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lê Lai có 3.301,68 ha diện tích tự nhiênvà 2.725 nhân khẩu.

4.Thành lập thị trấn Tà Lùng thuộc huyện Quảng Hòa trên cơ sở 636,2 ha diện tíchtự nhiên và 2.249 nhân khẩu của xã Tà Lùng.

Địa giới hành chính thị trấn Tà Lùng: Đông giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;Tây giáp xã Mỹ Hưng; Nam giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Bắc giáp xã HòaThuận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Tà Lùng có 2.336,8 ha diện tích tự nhiênvà 3.590 nhân khẩu.

Đổi tên xã Tà Lùng thành xã Hòa Thuận.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy địnhtrước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải