HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 69/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1983
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 69/HĐBT NGÀY 9-7-1983
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỔ CHỨC TRỰC THUỘC UỶ BAN
KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và trưởng ban Ban tổ chức Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Sửa đổi, bổ sung các tổ chức trực thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước như sau:

1. Đổi tên Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân ngắn hạn thành Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân.

2. Giải thể Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn để thành lập viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn.

3. Chuyển Viện nghiên cứu kế hoạch hoá và quản lý thành Viện nghiên cứu kế hoạch hoá.

4. Chuyển Viện nghiên cứu các phương pháp toán kinh tế trong kế hoạch hoá và quản lý kinh tế thành trung tâm tính toán.

5. Sát nhập Vụ kế hoạch cân đối và phân phối vốn đầu tư cơ bản vào Vụ kế hoạch xây dựng và công nghiệp xây dựng gọi là Vụ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

6. Sát nhập Vụ kế hoạch công nghiệp dầu khí và địa chất vào Vụ kế hoạch công nghiệp nặng gọi là Vụ kế hoạch công nghiệp A.

7. Sát nhập Vụ kế hoạch lâm nghiệp vào Vụ kế hoạch nông nghiệp gọi là Vụ kế hoạch nông, lâm nghiệp.

8. Thành lập Vụ định mức kinh tế - kỹ thuật.

9. Thành lập Vụ tổng hợp kế hoạch khoa học kỹ thuật.

10. Thành lập Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế Việt -Lào-Cam-pu-chia (gọi tắt là vụ kế hoạch C,K).

Điều 2.- Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vu, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức nói ở điều 1.

Điều 3.- Các vụ do một vụ trưởng phụ trách và có một số phó vụ trưởng giúp việc; các viện do một viện trưởng phụ trách và có một số phó viện trưởng giúp việc.

Điều 4.- Bãi bỏ những điều quy định trong các văn bản sau đây của Hội đồng Chính phủ:

- Các điểm 1,3,4,12,13,17,18,19 (đoạn 4) điều 5 của bản điều lệ ban hành kèm theo nghị định số 49-CP ngày 25-3-1974 của Hội đồng Chính phủ.

- Điều 1 quyết định số 174-CP ngày 8-9 -1975. - Điều 1 quyết định số 155-CP ngày 11-4-1981.

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Tố Hữu