CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để chia tách,thành lập các phường,

thị trấn thuộc thành phố Pleiku và huyện Mang Yang,tỉnh Gia Lai

______________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng - Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường, thị trấn thuộc thànhphố Pleiku và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai như sau:

1.Thành lập phường Tây Sơn thuộc thành phố Pleiku trên cơ sở 154,33 ha diện tíchtự nhiên và 10.112 nhân khẩu của phường Hoa Lư.

Địa giới hành chính phường Tây Sơn: Đông giáp phường Hoa Lư và phường Hội Thương;Tây giáp phường Diên Hồng và phường Yên Đỗ; Nam giáp phường Hội Thương và phườngIa Kring; Bắc giáp phường Thống Nhất và phường Hoa Lư.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính phường Hoa Lư có 508,17 ha diện tích tựnhiên và 7.358 nhân khẩu.

2.Thành lập phường Ia Kring thuộc thành phố Pleiku trên cơ sở 669,72 ha diện tíchtự nhiên và 10.270 nhân khẩu của phường Diên Hồng.

Địa giới hành chính phường Ia Kring: Đông giáp phường Hội Phú và phường Hội Thương;Tây giáp huyện Ia Grai; Nam giáp phường Hội Phú và xã Diên Phú; Bắc giáp phườngDiên Hồng và phường Hoa Lư.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Diên Hồng có 165,88 ha diện tích tựnhiên và 9.503 nhân khẩu.

3.Thành lập thị trấn Kon Dơng thuộc huyện Mang Yang trên cơ sở 1.800 ha diện tíchtự nhiên và 3.081 nhân khẩu của xã Kon Dơng.

Địa giới hành chính thị trấn Kon Dơng: Đông và Tây giáp xã Đăk Yă; Nam giáp xã LơPang; Bắc giáp xã Hải Yang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Kon Dơng có 7.055 ha diện tích tự nhiênvà 4.498 nhân khẩu.

Đổi tên xã Kon Dơng thành xã Đăk Yă.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy địnhtrước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộtrưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải