CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã

thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil

và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Thành lập xã Đắk Wer thuộc huyện Đắk R'Lấp trên cơ sở 4.572 ha diện tích tự nhiên và 6.078 nhân khẩu của xã Nhân Cơ.

Xã Đắk Wer có 4.572 ha diện tích tự nhiên và 6.078 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Wer : Đông giáp huyện Đắk Nông; Tây giáp xã Kiến Thành; Nam giáp các xã Đạo Nghĩa, Nhân Cơ; Bắc giáp xã Quảng Tân và huyện Đắk Song.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk Wer, xã Nhân Cơ còn lại 4.566 ha diện tích tự nhiên và 6.696 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Nâm N'Jang thuộc huyện Đắk Song trên cơ sở 17.086 ha diện tích tự nhiên và 5.449 nhân khẩu của xã Đắk Rung.

Xã Nâm N'Jang có 17.086 ha diện tích tự nhiên và 5.449 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nâm N'Jang : Đông giáp huyện Đắk Nông; Tây giáp xã Đăk N'Drung; Nam giáp xã Trường Xuân và huyện Đắk Nông; Bắc giáp các xã Đắk Song, Đắk Môl.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Nâm N'Jang, xã Đắk Rung còn lại 7.243 ha diện tích tự nhiên và 5.618 nhân khẩu.

Đổi tên xã Đắk Rung thành xã Đắk N'Drung.

3. Thành lập xã Đắk N'Drót thuộc huyện Đắk Mil trên cơ sở 3.320 ha diện tích tự nhiên và 234 nhân khẩu của xã Đức Mạnh, 1.428 ha diện tích tự nhiên và 3.207 nhân khẩu của xã Đắk R'La.

Xã Đắk N'Drót có 4.748 ha diện tích tự nhiên và 3.441 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk N'Drót : Đông giáp xã Đắk R'La; Tây và Nam giáp xã Đức Mạnh; Bắc giáp các xã Đắk Lao, Đắk R'La.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk N'Drót :

- Xã Đức Mạnh còn lại 4.940 ha diện tích tự nhiên và 12.187 nhân khẩu.

- Xã Đắk R'La còn lại 8.776 ha diện tích tự nhiên và 6.855 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tân Thành thuộc huyện Krông Nô trên cơ sở 8.689 ha diện tích tự nhiên và 2.452 nhân khẩu của xã Đắk Rồ.

Xã Tân Thành có 8.689 ha diện tích tự nhiên và 2.452 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Thành : Đông giáp các xã Đắk Rồ, Nâm Nung; Tây giáp huyện Đắk Mil; Nam giáp xã Nâm Nung và huyện Đắk Song; Bắc giáp xã Đắk Sôr và thị trấn Đắk Mâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Thành, xã Đắk Rồ còn lại 5.430 ha diện tích tự nhiên và 5.663 nhân khẩu.

Đổi tên xã Đắk Rồ thành xã Đắk Drô.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải