CHÍNH PHỦ
Số: 70/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1996

NGHỊ ĐỊNH

về việc điều chỉnh địa giới hành chính,

thành lập một số xã, thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai

 ______________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã, thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai như sau:

I- Điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Mang Yang và thị xã Pleiku:

Huyện Mang Yang:

1- Tách 3.700 ha diện tích tự nhiên và 967 nhân khẩu của xã Đăk Đoa để thành lập xã Đăk Tơ Ver.

- Xã Đăk Tơ Ver có diện tích tự nhiên 3.700 ha và 967 nhân khẩu. Địa giới xã Đăk Tơ Ver: Đông giáp xã Đăk Đoa (mới); Tây giáp xã Ia Khươl và xã Chư Đang Ya; Nam giáp xã Chư Đang Ya và xã Đăk Đoa (mới); Bắc giáp xã Hà Tây.

Xã Đăk Đoa còn lại diện tích tự nhiên 19.189 ha và 5.333 nhân khẩu.

2- Tách 4.200 ha diện tích tự nhiên và 854 nhân khẩu của xã Hà Bầu để thành lập xã Chư Đang Ya.

Xã Chư Đang Ya có 4.200 ha diện tích tự nhiên và 854 nhân khẩu. Địa giới xã Chư Đang Ya: Đông giáp xã Đak Đoa; Tây giáp xã Biển Hồ và xã Chư Jôr; Nam giáp xã Hà Bầu (mới); Bắc giáp các xã Hoà Phú, Ia Khươl và Đăk Đoa.

Xã Hà Bầu còn lại 4.847 ha diện tích tự nhiên và 4.273 nhân khẩu.

Thị xã Pleiku:

1- Tách 850 ha diện tích tự nhiên và 3.516 nhân khẩu của xã Chư Jôr để thành lập xã Tân Sơn.

Xã Tân Sơn có 850 ha diện tích tự nhiên và 3.516 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Sơn: Đông giáp xã Hà Bầu và xã Biển Hồ; Tây và Nam giáp xã Biền Hồ; Bắc giáp xã Chư Jôr và xã Biển Hồ.

Xã Chư Jôr còn lại 1.200 ha diện tích tự nhiên và 696 nhân khẩu.

2- Thành lập xã Nghĩa Hưng thuộc thị xã Pleiku trên cơ sở 2.550 ha diện tích tự nhiên và 4.069 nhân khẩu (gồm thôn 7, 8, 9 làng Ia Lũ, làng Ia Nhing) của xã Biền Hồ thuộc thị xã PleiKu; 261,7 ha diện tích tự nhiên và 809 nhân khẩu (gồm các làng Bi, Brông, Krung) của xã Ia Sao thuộc huyện Chư Pah.

Xã Nghĩa Hưng có 2.811,7 ha diện tích tự nhiên và 4.878 nhân khẩu.

Địa giới xã Nghĩa Hưng: Đông giáp xã Chư Jôr và xã Hà Bầu (huyện Mang Yang); Tây giáp xã Ia Sao và xã Nghĩa Hoà (huyện Chư Pah); Nam giáp xã Ia Sao (huyện Chư Pah) và xã Biển Hồ; Bắc giáp xã Nghĩa Hoà (huyện Chư Pah) và xã Hà Bầu (huyện Mang Yang).

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Xã Biển Hồ (thị xã Pleiku) còn lại 3.206 ha diện tích tự nhiên và 13.939 nhân khẩu.

Xã Ia Sao (huyện Chư Pah) còn lại 7.638,3 ha diện tích tự nhiên và 12.692 nhân khẩu.

II- Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mang Yang, thị xã Pleiku và thành lập huyện Ia Grai:

Sáp nhập vào huyện Chư Pah ba xã của huyện Mang Yang, xã Hà Tây, xã Đắk Tơ Ver và xã Chư Đang Ya với diện tích tự nhiên 29.600 ha và 4. 274 nhân khẩu và hai xã của thị xã Pleiku: Chư Jôr và nghĩa Hưng với diện tích tự nhiên 4.011,7 ha và 5.574 nhân khẩu.

Chia huyện Chư Pah thành hai huyện: Chư Pah và Ia Grai.

1- Huyện Chư Pah (mới) có 98.354,4 ha diện tích tự nhiên và 42. 258 nhân khẩu, bao gồm 11 xã: Ia Khươl, Ia Mơ Nông, Ia Ka, Ia Phí, Hoà Phú, Nghĩa Hoà (của huyện Chư Pah cũ), Hà Tây, Đắc Tơ Ver, Chư Đang Yang (của huyện Mang Yang chuyển qua), Chư Jôr, Nghĩa Hưng (của thị xã Pleicu chuyển qua).

Địa giới huyện Chư Pah: Đông giáp huyện Mang Yang; Tây và Bắc giáp tỉnh Kon Tum; Nam giáp huyện Ia Grai, thị xã Pleiku và huyện Mang Yang.

2- Huyện Ia Grai có 115.720,5 ha diện tích tự nhiên và 50.431 nhân khẩu, bao gồm 9 xã: Ia Sao, Ia Hrung, Ia Krai, Ia Grai, Ia Kênh, Ia O, Ia Dêr, Ia Chia, Ia Pếch và thị trấn Chư Pah (của huyện Chư Pah cũ).

Địa giới huyện Ia Grai: Đông giáp thị xã Pleiku; Tây giáp tỉnh Kon Tum và biên giới Việt Nam - Campuchia; Nam giáp huyện Đức Cơ, Chư Prông và thị xã Pleiku; Bắc giáp huyện Chư Pah.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Huyện Mang Yang còn lại 23 xã, thị trấn; có diện tích tự nhiên 208.601 ha và 88.242 nhân khẩu.

Thị xã Pleiku còn lại 14 xã, phường; có diện tích tự nhiên 22.568,5 ha và 159.987 nhân khẩu.

III- Thành lập thị trấn và đổi tên xã, thị trấn thuộc huyện Ia Gri và huyện Chư Pah.

1- Thành lập thị trấn Phú Hoà, thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Chư pah (mới) trên cơ sở 2.600 ha diện tích tự nhiên và 3.079 nhân khẩu của xã Nghĩa Hoà.

Địa giới thị trấn Phú Hoà: Đông giáp xã Nghĩa Hưng; Tây giáp xã Nghĩa Hoà; Nam giáp xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Hoà và xã Ia Sao; Bắc giáp xã Hoà Phú.

Xã Nghĩa Hoà còn lại 2.300 ha diện tích tự nhiên và 2.710 nhân khẩu.

2- Đổi tên thị trấn Chư Pah thuộc huyên Ia Grai thành thị trấn Ia Kha.

3- Đổi tên xã Ia Grai thuộc huyện Ia Grai thành xã Ia Tô.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt